{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Tra nh ff f lu t thu ff f lu t t i ch nh ff f lu t ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ạ ng củ a ĐCS VN( LS FĐả ng)06 TF 4 Logic học TF F 4 01 Nghiên cứu Ma rketing TF F 4 02A Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07A Quả n trị hà nh chí nh vă n phòng F T F 4 05A T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07A Xã hội học TF F 501 Quả n trị rủ i ro FF F 4 07A Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07A Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07A Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07A Quả n trị hệ thống thông tin (4 07)F F F 4 07A Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07A Quả n trị rủ i ro FF F 4 07A Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07A Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07A Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07A Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07A T hị trường tà i chí nh (3T C) F F F 4 07A Quả n trị rủ i ro FF F 4 07A Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07A Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07A Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07A Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07A Quả n trị công nghệ FF F 4 07A Quả n trị rủ i ro FF F 4 07A Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07A Quả n trị dự á n đầ u tư (4 07) FF F 4 07A Quả n trị nguồn nhâ n lực FF F 4 07A Phâ n tí ch hoạ t động kinh doa nh F F F 4 07A Quả n trị công nghệ FF F 4 07A Quả n trị rủ i ro FF F 4 07A Quả n trị s ả n xuấ t FF F 4 07A Quả n trị dự á n đầ u tư...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}