{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DULIEUDKMH20131CAPNHAT030913

Trng tf f 502 2013 2 hc l i 0 k08 4 02a k08 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NH 13-14 0 K074 07B K074 071322trầ n vă n đông 0 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K07501 K0750114 8 6T rương T hị á nh Ngọc DS 02 T à i s ả n - quy ền s ở hữu và T ền thừaFkế 501 quy F 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K07501 K0750114 8 6T rương T hị á nh Ngọc LT 01 Luậ t thuế TF F 501 20131 3 Học lạ i CHUA GI A HAN,HUY 0 K07501 K0750114 8 6T rương T hị á nh Ngọc LT 02 Luậ t tà i chí nh TF F 501 20131 2 3E+ 005 GI A HAN NH 13-14 0 K07501 K0750114 8 6trương thị á nh ngọc 0 3E+ 005 Học lạ i GI A HAN NH13-14 0 K07502 R K0750216 34phạ m vă n quỳnh MT 02 luậ t môi trường TF F 502 2013 2 Học lạ i 0 K08 4 02A K08 4 020117Hoà ng Vũ Minh Chí R KD03 Kinh doa nh quốc tế (4 T C) T F F 4 02A 20131 4 Học lạ i 0 K08 4 02A K08 4 020117Hoà ng Vũ Minh Chí R KT 23 Kinh tế đối ngoạ i (4 T C) TF F 4 02A 20131 4 Học lạ i 0 K08 4 02A K08 4 020117Hoà ng Vũ Minh Chí R LS 01 Lị ch s ử cá c học thuy ết kinh tế F T F 4 02A 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 02A K08 4 020117Hoà ng Vũ Minh Chí R T N03 T à i chí nh quốc tế TF F 4 02A 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 02A K08 4 020212Huỳnh Phương T uấ n R KD04 T hương mạ i điện tử (4 02) T F F 4 02B 20131 3 Cả i thiện 50 K08 4 02B K08 4 02026 6 R Nguy ễn Xuâ n Khá nh GT 04 Đà m phá n kinh doa nh FF T 4 02A 20131 3 Học lạ i 0 K08 4 02B K08 4 02026 6 R Nguy ễn Xuâ n Khá nh KT 11 Kinh tế phá...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online