lecture10 notes

Rt1000 rt1013 f1017 f1021 f1017 f1015 f1007 f1013

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ×ÓÑ ÔÖ ¹ Ø ÖÑ Ò × Ö Ó ÒÛ Ø¸ ÙØ Ó × ÒÓØ Ö Ú ÒÝ Ð Ø Ò Ý Ù Ö ÒØ ×º Ë ÙÐ Ò × Ñ × Ú Ò Ú ÐÓÔ Ø Ø ÔÖÓÚ ÓØ Ò Û Ø Ò Ð Ø Ò Ý Ù Ö ÒØ × ØÓ ­ÓÛ׸ ÐØ ÓÙ Ø Ý Ø Ò ØÓ Ö Ø Ö ÓÑÔÐ Ü Ò Ö ÕÙ Ö Ö Ò ÓÛ Ø × Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ö ×Ô ¬ º ÖÓ ÐÝ ×Ô Ò ¸ ÐÐ × ÓÒ× ÖÚ Ò º Ì ÓÖÑ Ö¸ Ø Ö × Ú Ò ÓÒ Ô ÓÖ Ò×Ø Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò ×Ý×Ø Ñ Ð ½º¾ ÙÐ Ö× Ò Ú ÒØÓ ØÛÓ Ø ÓÖ × ÛÓÖ ¹ ÓÒ× ÖÚ Ò Ò ÒÓÒ¹ÛÓÖ ¹ ÓÛ Ö ÕÙ Ù Ò × Ò Ü ÑÔÐ ¸ Ò Ú Ö Ô Ò ÓÙØ ÓÙÒ Ð Ò Ð Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ò ØÓ Ù× Ø Ø Ð Ò º ÁÒ ÓÒØÖ ×ظ Ø Ð ØØ Ö Ñ Ø¸ Ð Ý ÓÙÒ ×º ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø Ð ØØ Ö Ò × ×ØÖ Ø Ø Ñ ¹ Ú × ÓÒ Ø ÓÒ Û × Û Ò ÈÖÓ Ð Ñ ½ ÓÖ ÈÖÓ Ð Ñ Ë Ø ½º Ö ×× ÓÒ Ï Ø ÔÔ Ò× ØÓ Ô Ø Ò ÖÓÙØ Ö ÌÓ ÙÒ Ö×Ø Ò ÓÛ × ÙÐ Ò ¬Ø× ÒØÓ Ø Ö Ò × Ñ Ó Ø Ò × Ø Ø ÔÔ Ò Ò ÖÓÙØ Ö¸ Ø³× ÛÓÖØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ´ ÓÖ ÒÓÛ¸ Ø Ð Ú Ðµ ÐÐ Ø « Ö ÒØ Ø Ò × Ø Ø Ó ÓÒ Ò ÖÓÙØ Öº ÓÖ ÓÒ Ö Ø Ò ×׸ Û ÐÓÓ Ø Ò ÁÈ ÖÓÙØ Öº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô× Ó ÙÖ ÓÒ Ø Ø Ô Ø ¸Û × Ø Ø ÖÑ Ú Ò ØÓ Ø ÔÖÓ ×× Ò Ø Ø Ó ÙÖ× ÓÖ Ô Ø Ò Ø ÖÓÙØ Öº Ï ÓÒÐÝ ÓÒ× Ö ÙÒ ×Ø Ô Ø× ÓÖ ÒÓÛ ´ º º¸ ÒÓ ÑÙÐØ ×صº ½º Î Ð Ø ÓÒ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/20/2014 for the course EECS 6.829 at MIT.

Ask a homework question - tutors are online