capraz - APRAZ SEVKYAT apraz sevkiyat tedarik zincirindeki...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

ÇAPRAZ SEVK İ YAT Çapraz sevkiyat tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen bir tedarik zinciri stratejisidir. Bu stratejide çapraz sevkiyat tesisleri klasik anlamda malzemelerin saklandı ğ ı depolar olarak de ğ il transfer noktaları olarak i ş lerler.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ÇAPRAZ SEVK İ YAT Bu tesisler malzeme depolamasını ortadan kaldırma amacına yönelik olarak giren ürün akı ş ının çıkan ürün akı ş ı ile senkronize edildi ğ i yerlerdir. Ürün da ğ ıtımında depolar üzerinden gerçekle ş en iki temel da ğ ıtım stratejisi vardır: geleneksel da ğ ıtım ve direkt nakliyat
Image of page 2
ÇAPRAZ SEVK İ YAT Depolar üzerinden gerçekle ş en geleneksel da ğ ıtımda depolarda: mal kabul, raflama, depolama, malzeme yenileme (ikmal), sipari ş toplama, sevkiyata hazırlama ve paketleme fonksiyonlar gerçekle ş ir. Bu fonksiyonların ( operasyonların ) maliyetleri , stok tutmanın toplam maliyetine önemli ölçüde etki etmektedir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ÇAPRAZ SEVK İ YAT Geleneksel depolamanın alternatifi olan çapraz sevkiyat operasyonunda ise sadece: mal kabul, bekletme (staging) ve sevkiyat fonksiyonları bulunmaktadır. Bir tesisin çapraz sevkiyat tesisi olarak nitelendirilebilmesi için bekletmenin en fazla 24 saat olması gerekmektedir.
Image of page 4
ÇAPRAZ SEVK İ YAT Görüldü ğ ü üzere çapraz sevkiyat raflama, depolama, malzeme yenileme (ikmal), sipari ş toplama, sevkiyata hazırlama ve paketleme fonksiyonlarını ortadan kaldırmakta , ve bu sayede önemli tasarruflar sa ğ lamaktadır. Çapraz sevkiyat, depoları transfer noktalarına dönü ş türerek sadece mikro düzeyde firmalar için de ğ il, makro düzeyde firmalar için de kayda de ğ er rekabetçi avantaj sa ğ layabilir.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ÇAPRAZ SEVK İ YAT Dünyada ve hemen her sektörde her geçen gün artan rekabet, Ba ş ta perakende ve günlük tüketim ürünleri sektörleri olmak üzere ş irketleri tedarik zinciri maliyetlerini azaltmak için yeni yakla ş ımlar bulmaya ve uygulamaya mecbur bırakmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Amerika Birle ş ik Devletleri’nde perakende de kar marjları %1.5 seviyelerindedir.
Image of page 6
ÇAPRAZ SEVK İ YAT Türkiye’de ise hipermarketler ve zincir marketler geleneksel bakkalların ve küçük marketlerin pazar payını her geçen gün eritmekle beraber kendi aralarında gittikçe artan bir rekabet ya ş amaktadırlar. Tedarik zinciri maliyetlerini azaltmak için temel strateji: tedarik zincirindeki kom ş u halkalar ile i ş birli ğ i yapmak ve bunun sonucunda elde edilecek getirileri payla ş maktır
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ÇAPRAZ SEVK İ YAT Capraz sevkiyat popülerli ğ ini özelikle bu stratejiyi çok ba ş arılı bir biçimde temel tedarik zinciri startejisi olarak uygulayan Wal-Mart’ a borçludur Bu stratejinin bir sonucu olarak da dünyanın farklı yerlerinde yer alan 5.000 ’den fazla ma ğ azası ile dünyanın en büyük perakendecisi olmu ş tur.
Image of page 8
ÇAPRAZ SEVK İ
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '12
 • mr.Wontry

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern