4курс - Актуальні проблеми -плани ПЗ.doc

Doc Preview
Pages 12
Total views 100+
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ галузь знань0203 Гуманітарні науки напрями підготовки 6.020303 Філологія*. Мова (англійська) та література 6.020303 Філологія*. Мова (німецька) та література ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Практичне заняття № 1 ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ А. КАМЮ В РОМАНІ "ЧУМА". План. 1.Екзистенціалізм у філософії і літературі ХХ ст. Типологія французького екзистенціалізму. 2.Етапи творчої еволюції А. Камю. 3.Теорія абсурду А. Камю. 4.Естетичні принципи А. Камю. 5.«Чума» як роман-притча: проблема зла у трактуванні Камю; сюжет і образна система роману; особливості поетики. Література 1.Камю А. Сторонній: Повість. Чума: Роман. Падіння: Повість / Пер. с фр. Передм. Д. Наливайка. — К .: Дніпро, 1991. 2.Великовский С. Грани «несчастного сознания». — М. : Искусство, 1973. – 237 с. 3.Великовский С. И. В поисках утраченного смысла. Очерки литературы трагического гуманизма во Франции. — М. : Худож. лит., 1979. — 295 с. 4.Долгов К.М. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. — М. : Искусство, 1990. — 400 с. 5.Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Сторонній: Повість. Чума: Роман. Падіння: Повість. — К. : Дніпро, 1991. — С. 5-28. 6.Кабкова О. В. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література в школі. — 1999. — № 3. — С. 21-27. 7.Камю Альбер. Роман «Чума» : Посібник для 11 класу/ Автор-укладач В. М. Назарець. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 96 с. Практичне заняття № 2 ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА РОМАНУ Т. МАННА «ЧАРІВНА ГОРА» 1.Ідейно-художнє розмаїття німецької літератури першої половини ХХ ст. 2.Томас Манн і соціально-історичні процеси доби. 3.Роман "Чарівна гора" у творчій біографії Т. Манна. 4.Сюжетно-композиційна організація і специфіка хронотопу роману. 5.Філософська проблематика роману. 6.Своєрідність міфологізму і символіки. Література 1. Гурина Т. Л. Некоторые предпосылки изучения авторской позиции в интеллектуальном романе ХХ века // Проблема автора в художественной литературе. Вып.1. — Ижевск, 1974. — С. 200-209. 2. Днепров В. Д. Интеллектуальный роман Томаса Манна // Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. — Л. : Советский писатель, 1980. — С. 307-384. 3. Євченко Н. В. "Чарівна гора Т. Манна: досвід неміметичного роману // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Вип.26. — 2006. — С. 104-107. 4. Затонський Д. В. Томас Манн як представник епохи // Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє (Про реалізм, традиції, новаторство). — К. : Дніпро, 1982. — С. 138-155. 5. Исследования о Томасе Манне: Реферат // ИНИОН АН. — 1981. — №2. — С. 130-137. 6. Мелетинский Е. М. Антитеза: Джойс и Томас Манн // Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М. : Наука, 1976. — C. 298-340
Практичне заняття № 3. РОМАН Ф. КАФКИ "ЗАМОК": ТОТАЛЬНИЙ АБСУРД ЧИ ПОШУКИ АБСОЛЮТУ? План 1.Творчість Ф. Кафки в контексті культури ХХ ст. Кафка і "абсурд". 2.Художній світ Ф.Кафки: "Нефантастична фантастика". 3.Жанрова специфіка роману. Роль притчового начала. 4.Особливості сюжету і принципи характеротворення. 5.Часопросторова організація роману. 6.Гротеск і символіка в романі. Література 1.Кафка Ф. Замок : роман. – Будь-яке видання. Зокрема: Кафка Ф. Замок: Роман / Пер. з нім., передмова та примітки Н. В. Сняданко; Худож.-ілюстратор 1.1. Яхін; Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. — Харків: Фоліо,
Course Hero Badge

Want to read all 12 pages?

Previewing 3 of 12 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

Want to read all 12 pages?

Previewing 3 of 12 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 12 pages? Upload your study docs or become a member.