Course Hero Logo

FIL9-Q1-M6.docx - Filipino 9 Filipino – Ikasiyam na Baitang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 20 pages.

Filipino9
Filipino – Ikasiyam na BaitangUnang Markahan – Modyul 2: Isang Libo’t Isang Gabi – Nobela ng SaudiArabiaUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaringmagkaroon ng karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ngPilipinas. Gayunpaman, kailangan na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ngpamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mgamaaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulangbayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto obrand name,tatak otrademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit samodyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapangmalikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales.Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mulasa mga orihinal na may-akda.Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbagsa anumang paraan nang walang pahintulot sa kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Dibisyon ng Lungsod ng Pasig.Inilimbag sa Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon – Pambansang Punong RehiyonKomite saPagsulat ng ModyulManunulat:Jay-Ann D. BonanEditor:Imelda Tuaño at Salve Regina O. PiezasTagasuri:Salve Regina O. PiezasTagaguhit:PangalanTagalapat:Jay-Ann D. BonanTagapamahala:Ma. Evalou Concepcion A. AgustinOIC-Schools Division SuperintendentAurelio G. Alfonso EdDOIC-Assistant Schools Division SuperintendentVictor M. Javeña EdDChief, School Governance and Operations Division andOIC-Chief, Curriculum Implementation DivisionEducation Program SupervisorsLibrada L. Agon EdD(EPP/TLE/TVL/TVE)Liza A. Alvarez(Science/STEM/SSP)Bernard R. Balitao(AP/HUMSS)Joselito E. Calios(English/SPFL/GAS)Norlyn D. Conde EdD(MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports)Wilma Q. Del Rosario(LRMS/ADM)Ma. Teresita E. Herrera EdD(Filipino/GAS/Piling Larang)Perlita M. Ignacio PhD(EsP)Dulce O. Santos PhD(Kindergarten/MTB-MLE)Teresita P. Tagulao EdD(Mathematics/ABM)
Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod PasigUnang MarkahanModyul para sa Sariling PagkatutoFilipino9Pamagat“Isang libo’t Isang Gabi”Nobela – Saudi Arabia
Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturangFilipino – IkasiyamnabaitangModyul para sa aralingIsang Libo’tIsang Gabi- Nobela ng Saudi Arabia.Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig napinamumunuan ng Nanunuparang Pinuno-Tanggapan ng Pansangay naTagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan saLokal na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod,Kgg. Victor Ma. Regis N. Sotto, upang matulungang makamit ng mag-aaral angpamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilangpinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 20 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture