Course Hero Logo

FIL10 Q4 M4.pdf - Filipino 10 1 Filipino – Ikasampung...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

1Filipino10
2FilipinoIkasampung BaitangIkaapat MarkahanModyul 4: El Filibusterismo: Si Basilio (Kabanata 6)Unang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaringmagkaroon ng karapatang-sipi ang sinuman sa anumang akda ng Pamahalaan ngPilipinas. Gayunpaman, kailangan na may pahintulot ng ahensiya o tanggapan ngpamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mgamaaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulangbayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto obrand name,tatak otrademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit samodyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapangmalikom ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindiinaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Anganumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mgaorihinal na may-akda.Walang anumang bahagi ng nilalaman nito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanumang paraan nang walang pahintulot sa kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Dibisyon ng Lungsod ng Pasig.Inilimbag sa Pilipinas, Kagawaran ng EdukasyonPambansang Punong RehiyonTanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod PasigKomite sa Pagsulat ng ModyulManunulat:Irene B. MogolTagasuri: Ana Mae F. Santos at Shirley H. AmoradaEditor:Albert C. Nerveza at Melinda P. IquinTagapamahala:Ma. Evalou Concepcion A. AgustinOIC-Schools Division SuperintendentCarolina T. RiveraOIC-Assistant Schools Division SuperintendentVictor M. Javeña EdDChief, School Governance and Operations Division andOIC-Chief, Curriculum Implementation DivisionEducation Program SupervisorsLibrada L. Agon EdD (EPP/TLE/TVL/TVE)Liza A. Alvarez (Science/STEM/SSP)Bernard R. Balitao (AP/HUMSS)Joselito E. Calios (English/SPFL/GAS)Norlyn D. Conde EdD (MAPEH/SPA/SPS/HOPE/A&D/Sports)Wilma Q. Del Rosario (LRMS/ADM)Ma. Teresita E. Herrera EdD (Filipino/GAS/Piling Larang)Perlita M. Ignacio PhD (EsP)Dulce O. Santos PhD (Kindergarten/MTB-MLE)Teresita P. Tagulao EdD (Mathematics/ABM)
3FilipinoIkaapat na MarkahanModyul 4 para sa Sariling PagkatutoSi Basilio (Kabanata 6)Manunulat: Irene B. MogolTagasuri: Ana Mae F. Santos at Shirley H. Amorada/Editor: Albert C. Nerveza at Melinda P. Iquin10
4Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang FILIPINO 10 ng Modyul 4 para saaraling El Filibusterismo: Si Basilio (Kabanata 6)!Ang modyul na ito ay pinagtulungang idinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa Tanggapan ng mga Paaralan ng Sangay-Lungsod Pasig napinamumunuanngNanunuparangPinuno-TanggapanngPansangaynaTagapamanihala, Ma. Evalou Concepcion A. Agustin, sa pakikipag-ugnayan saLokal na Pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ng butihing Punong Lungsod, Kgg.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture