Course Hero Logo

kabanata-1_by-erlon-group.docx - ISANG MASUSING PAGSUSURI...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 8 out of 38 pages.

ISANG MASUSING PAGSUSURI NG MGA PILING TULANI JOSE CORAZON DE JESUSIsang Tesis na Iniharap Dalubhasang lupon ng paaralang Mater Dei College Siyudad ngTubigon.Bilang bahagi ng pagtupad ng mga kinakailangan para sa kursong Bachelor SecondaryEducation Major In Filipino.Claros, Alysia Grechlle D.Cruan, Mayline B.Dichos, Maristela D.Marcojos, Mariam D.Pardeño, Erlon J.
PAGKILALAAng mananaliksik ng paksang “Isang Masusing Pagsusuri sa mga Piling Tula niJose Corazon de Jesus” ay taos pusong ipinapaabot ang kanyang pasasalamat sa mgataong tumulong, nagkontribusyon at nagbigay suporta sa reyalisasyon ng pag-aaral naito.
PAGPAPATIBAYAng tises na ito na pinamagatang ISANG MASUSING PAGSUSURI SA MGA PILINGTULA NI JOSE CORAZON DE JESUS na isinasagawa at pinaghandaan nina Erlon JuitPardeno,(isuwat tanan kagrupo nmo)bilang isang bahagi ng pagtupad sa mgakailangan sa pag-aaral sa kursong Bachelor Secondary Education Major in Filipino.Taga PayoLupon ng TagasuriTinanggap at pinagtibay para sa oral na ExaminasyonTagapanguloKasapi.Kasapi
PAGTANGGAPPinagtibay ng tribunal ng pagsulit na pagbigkas na isinagawa noong na maypromedyongTagapanguloKasapikasapiEksternal na kasapiTinanggap at pinagtibay bilang bahagi ng pagtupad sa mga kinakailangan para saPag-aaral sa kursong BACHELOR SECONDARY EDUCATION MAJOR in FILIPINO
DEDIKASYONAng mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong naging parte ng pagbuong pag-aaral na ito. Kaya ito ay kaniyang inihahandog sa mga taong naging inspirasyonsa paggawa nito.Sa kaniyang mga magulangGuromga kaibiganmga kamag-aaralkaeskwelasa mga susunod na gagamit ng pag-aaral na itoat higit sa lahatsa Poong Maykapal.
ISANG MASUSING PAGSUSURI SA MGA PILING TULANI JOSE CORAZON DE JESUS_________________________________________________________________________________________Bilang bahagi ng pangangailangan saIntroduksyon sa Pananaliksik, Wika at PanitikanIpinasa nina:Claros, Alysia Grechlle D.Cruan, Mayline B.Dichos, Maristela D.Marcojos, Mariam D.Pardeño, Erlon J.Mayo 2021
KABANATA IANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITOPANIMULARasyonaleAng panulaan ay isang uri ng panitikan na maari rin isaalang alang bilang sining.Ang kagandahan nito ay lumalabas dahil sa malayang pag gamit ng wika; Ang mgamagkaka tugmang tunog sa dulo ng taludtod at pag gamit ng matatalinhagang salita ayilan lamang sa mga dahilan kung bakit masayang basahin ang panulaan. Maliban dito,ang mga panulaan ay naglalaman ng maraming kaalaman at kwento ng talambuhay ngisang tao. Kadalasan, ang mga panulaan ay naglalaman ng malalalim na kahulugan atang mga taong tunay na matatalino at kritikal mag isip lamang ang makakahukay nito.Sa patuloy na pag-ikot ng mundo at paglago ng kaalaman ay kaalinsabay nitoang paglago at pagtibay ng panitikan na may kakayahang baguhin ang takbo nglipunan. Isa sa mga ito ang pag-usbong ng tula. Ayon kay Llenn, (2011) "Ang tula ayisang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuong mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud." Ito rin ay

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 38 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Ricr Tayasan
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture