pytania.docx - 1. Omów krótko, na czym polega organizacyjna...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

1.Omów krótko, na czym polega organizacyjna funkcja prawa.2.Rozporządzenia (akty wykonawcze do ustawy) publikuje się w:a) Dzienniku Ustaw,b) Dzienniku Urzędowym,c) Monitorze Polskim,d) Dzienniku Polskim.
3.Czym różnią się normy generalne od norm indywidualnych?4.Zwierzchnikiem wojewody jest: a) Prezes Rady Ministrów, b) Prezydent RP, c) zarządwojewództwa, d) marszałek województwa.5.Kontrolę prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi prowadzi: a) NajwyższaIzba Skarbowa, b) Najwyższa Izba Kontroli, c) Regionalne Izby Obrachunkowe, d)Naczelny Komitet Kontroli.6.Czym różni się system prawacommon lawod systemu kontynentalnego?7.Na czym polega nabycie własności przez zasiedzenie?8.Do jakiego sądu należy się odwołać w przypadku zaskarżenia orzeczenia wydanego w Iinstancji przez sąd okręgowy:
9.Podaj możliwe sposoby zniesienia współwłasności:
10.Czy prawdziwe jest zdanie: „Treść zobowiązania wyznacza wyłącznie wola stron”.Odpowiedz TAK/NIE i dlaczego11.Jakie umowy są źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce:
12. Czego dotyczy i co reguluje prawo administracyjne?13.Uzupełnij: Sądem powszechnym powołanym rozpoznawania wszystkich spraw należącychdo sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji jest1

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture