Podstawy prawa - test.docx - Podstawy prawa – pytania 1. W...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Podstawy prawa – pytania1. W prawie autorskim jaka jest różnica pomiędzy (a) nowym unikatowym pomysłem zorganizowaniafestiwalu gier planszowych a (b) słowami piosenki:a) tylko (a) korzysta z ochrony prawa autorskiegob) tylko (b) korzysta z ochrony prawa autorskiegoc) zarówno (a) jak i (b) może korzystać z ochrony prawa autorskiegod) (a) może korzystać z ochrony prawa autorskiego, podczas gdy (b) nie wymaga rejestracji2. Główną cechą systemu common law jest to, że sądy w tym systemie rozstrzygając spory, opierająsię głównie na:a) traktatach międzynarodowychb) konstytucjic) prawie stanowionymd) wcześniejszych orzeczeniach innych sądów tego systemu
3. Ogólnie rzecz biorąc funkcja smarownicza (lubrykacyjna) prawa polega na:
4. Teoria Hobbesa dochodzi do głosu w regulacji prawnej, wtedy gdy ta regulacja:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture