o-l.ogr.doc - Resmi Gazete Tarihi 09.10.2016 Resmi Gazete...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29852 BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programların eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt, ön lisans, lisans ve lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programların eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS), b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu, d) Üniversite: Bozok Üniversitesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi, Öğrenim Süresi, Üniversiteye Kayıt Eğitim-öğretime başlama tarihi MADDE 4 – (1) Üniversitenin ilgili birimlerinin eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir. Öğrenim süresi MADDE 5 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ara sınavları da kapsamak üzere en az ondört haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Resmî tatiller ile yarıyıl ve yıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. (2) Belirlenen yarıyıllar dışında Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakültelerde eğitim-öğretim süresi on yarıyıl (beş yıl), lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl (dört yıl), meslek yüksekokullarında ise dört yarıyıl (iki yıl)’dır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil değildir. (4) (Değişik:RG-10/8/2015-29441) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl,
öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture