Course Hero Logo

Filipino hard.docx - “Sariling atin: Ang Nagsasariling...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

“Sariling atin: Ang Nagsasariling komunidad na Pangkomunikasyon sa disiplinang AralingPilipino” ni Ramon GuillermoTinalakay ng papel ang maaaring ibig sabihin ng pagkakaroon ng “komunidad” (omagkakaugnay na mga “komunidad”) ng mga mananaliksik sa larangang Araling Pilipino(AP) bilang “komunidad na pangkomunikasyon.”Tinignan ang maaaring implikasyon ng ganitong konsepto para sa mga usapin nginstitusyonalisasyon, talastasan, pananaliksik, publikasyon, sirkulasyon, wika, pagsasalin,pilosopiya, at mga lapit sa AP.Tinampok ang susi ng pagpapalakas ng iba’t ibang anyo ng panloob na pagkakabigkis ngmga indibidwal at pangkat ng mga mananaliksik sa AP upang sumibol ang tinatawag na“nagsasarili o awtonomong Araling Pilipino.”Inilagay sa Kongklusyon nito na ang hinahangad na “ institusyonalisasyon” ngkomunidad na pangkomunikasyon ng AP ay hindi tumutukoy sa iisang institusyonlamang kundi sa pag-uugnayan at paglalangkapan sa iisang network ng iba’t ibang mgainstitusyon sa lateral na antas.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture