{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vocabulary List #8

Vocabulary List #8 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. ācer, ācris, ācre 2. carmen, -inis, N. 3. cīvitās, cīvitātis, F. 4. diēs, -ēī, M. 5. domus, -ūs and -ī, F. 6. dulcis, -e 7. eō, īre, iī ( or īvī), itus 8. fēlīx, fēlīcis 9. īnfēlīx, -īcis 10. fidēs, -eī, F. 11. fortis, -e 12. frīgidus, -a, -um 13. frūtus, -ūs, M. 14. frūtuī esse 15. fulgeō, -ēre, fulsī, -- 16. gravis, -e 17. iaciō, -ere, iēcī, iactus 18. iactō, -āre, āvī, -ātus 19. ingēns, ingentis 20. īra, -ae, F. 21. iubeō, -ēre, iussī, iussus 22. lībertās, lībertātis, F. 23. lītus, lītoris, N. 24. longus, -a, -um 25. longē ( adv. ) 26. lūx, lūcis, F. 27. prīmā lūce 28. manus, ūs, F. 29. memor, memoris 30. metus, -ūs, M. 31. mōtus, -ūs, M. 32. nōmen, nōminis, N. 33. nūmen, nūminis, N. 34. ob ( prep. + acc. ) 35. quam ob rem 36. omnis, -e 37. opīniō, -ōnis, F. 38. pectus, -oris, N. 39. prō ( prep. + abl. ) 40. profugus, -a, -um 41. pūblicus, -a, -um 42. quaerō, -ere, quaesīvi, quaesītus 43. rēs, reī, F. 44. rēs pūblica 45. saevus, -a, -um 46. sēnsus, -ūs, M. 47. speciēs, -ēī, F. 48. spēs, -eī, F. 49. superus, -a, -um 50. superī, -ōrum, M. pl. 51. vertex, vertices, M. 1. sharp, keen, fierce 2. song, poem, incantation 3. citizenship; state 4. day 5. house, home 6. sweet, pleasant 7. to go
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}