COT-2-ACTIVITY-CLOCK.docx - Pangalan Baitang/Seksiyon F...

This preview shows page 1 - 5 out of 5 pages.

Pangalan: ________________________________________________________ Baitang /Seksiyon: ________________________________________________ F. Isagawa Panuto : Iguhit ang tamang oras sa bawat analog clock. 1. 4. 2. 5. 3.
Pangalan: ________________________________________________________ Baitang /Seksiyon: ________________________________________________ Pagtataya: Panuto : Isulat ang angkop na oras sa patlang. 1. __________________ 2. ___________________ 3. _____________ 4. ____________
5. _________________ Pangalan:__________________________________________________________________________Petsa:_____ _________________________________________________________________________

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture