Deloitte f\u00f6retag - notes - Deloittefretag .Varje Detta innebr att de mste gra de frndringar som krvs fr att kunna vara konkurrenskraftiga De mste f

Deloitte fu00f6retag - notes - Deloittefretag .Varje Detta...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Deloitte f ö retag  Att f ö retag i takt med globaliseringen utvecklas mer och mer  ä r det ingen fr å ga om. Varje g å ng det sker en f ö r ä ndring i samh ä llet m å ste alla f ö retag anpassa sig p å  b ä sta m ö jliga s ä tt. Detta   inneb ä r   att   de   m å ste   g ö ra   de   f ö r ä ndringar   som   kr ä vs   f ö r   att   kunna   vara konkurrenskraftiga.   De   m å ste   f å   det   som   bygger   upp   f ö retaget,   dess   organisation, f ö retagskulturen etc. att fungera.   Organisationen inom ett f ö retag har f å tt en allt st ö rre betydelse och att v ä lja den r ä tta organisationen   f ö r   sitt   f ö retag   ä r   inte   alltid   det   l ä ttaste.   I   alla   tider   har   man   sett   den hierarkiska organisationen som den mest effektiva dock betonas de platta organisationerna idag   mer.   I   samband   med   en   f ö r ä ndrad   organisation   st ä lls   mer   och   mer   krav   p å   att f ö retagskulturen   fungerar,   just   f ö r   att   kunna   uppr ä tth å lla   den   organisation   man   valt. F ö retagets tillvaro skapas genom medarbetarna och det st ä ller d ä rmed ocks å  krav p å  dem.   Syfte F ö retagets inre organisation samt f ö retagskultur  ä r enligt mig sj ä lv de tv å  viktigaste delarna inom ett f ö retag. Organisationen  ä r det som l ä gger upp strukturen och f ö retagskulturen  ä r det som skapar en bra omgivning. B å da delarna  ä

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture