Matematik K1.pdf - SULIT 1449/1 LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH...

This preview shows page 1 - 5 out of 22 pages.

SULIT1449/11449/1©2020 Jabatan Pendidikan Melaka[Lihat halaman sebelahSULITUJIAN DIAGNOSTIK 2MATHEMATICS1449/1Kertas 1Sept./Okt.1 1/4 jamSatu jam lima belas minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.2Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.3Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman2kertas soalan ini.LOGOSEKOLAHNAMA SEKOLAH
SULIT1449/11449/1@ JPN MELAKA 2020SULIT2INFORMATION FOR CANDIDATESMAKLUMAT UNTUK CALON1.This question paper consists of 40 questions.Kertas soalan ini mengandungi40soalan.2.Answerallquestions.Jawabsemuasoalan.3.Each question is followed by four alternative answers,A,B,CandD. For each question, choose oneanswer only. Blacken your answer on the objective answer sheet provided.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaituA,B,CdanD. Bagi setiap soalan, pilih satujawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4.If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken thenew answer.Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkanjawapan yang baru.5.The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.6.A list of formulae is provided on pages 3 to 5.Satu senarai rumus disediakan di halaman3hingga5.7.You may use a non-programmable scientific calculator.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.
SULIT1449/11449/1@ JPN MELAKA 2020SULIT3MATHEMATICAL FORMULAERUMUS MATEMATIKThe following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonlyused.Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasadigunakan.RELATIONS(PERKAITAN)1aman=am + n12Pythagoras TheoremTeorem Pithagorasc2= a2+ b22aman=amn131212xxyym=3(am)n=am n4A−1=acbdbcad114()erceptxerceptymintint=5P(A) =()( )SnAn()xasanpyasanpm=intint6P(A’)=1P(A)7Distance /Jarak=()212212)(yyxx+8Midpoint/Titik Tengah, (x,y) =++2,22121yyxx9Average Speed =Purata laju=10Mean=Min=11Mean=Min=distance travelledtime takensum of datanumber of datasum of (midpoint of class intervalfrequency)sum of frequenciesjarak yang dilaluimasa yang diambilhasil tambah ( nilai titik tengah selang kelaskekerapan)hasil tambah kekerapanhasil tambah nilai databilangan data
SULIT1449/11449/1@ JPN MELAKA 2020SULIT4SHAPE AND SPACE(BENTUK DAN RUANG)1Area of trapezium=21sum of parallel sidesheightLuas trapezium=21hasil tambah dua sisi selaritinggi2Circumference of circle=d= 2rLilitan bulatan=d =2j3Area of circle=r2Luas bulatan=j24Curved surface area of cylinder=2rhLuas permukaan melengkung silinder=2jt5Surface area of sphere=4r2Luas permukaan sfera=

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 22 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
professor_unknown
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture