Course Hero Logo

03 - Legal capacity in Law To be a subject of law In order...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 20 pages.

Unformatted text preview: Legal capacity in Law To be a subject of law In order to have ability to acquire rights and take obligations and responsibility, ONE should have this capacity which is called legal capacity. Only subjects of law have a legal capacity, and those who have a legal capacity are the subjects of law Legal capacity Issue of liability or responsibility, is strictly connected with possession of legal capacity. For different areas of law the issue of having capacity to be blamed is different. Different for criminal and civil law. Criminal laws require more strict conditions for legal capacity than civil law. Legal capacity When a norm qualifies the act of a certain individual as a legal condition or a legal consequence, this means that only that individual is “capable”of performing or omitting to perform that act; only if this capable or competent individual performs or omits performing the act, then the act occurs according to the legal conditions. Legal capacity The main core of being subject of law is free will of human being, the feature which other things are deprived. By having free will human being is a subject to responsibility and acquiring rights. Thus free will lies in the essence of legal capacity Legal capacity Every person is considered to have a free will if s|he has a certain age and does not have a mental disease. Criminal and civil laws provides different age thresholds and type of mental disease whether it is may affect the capacity of the person in question. Age and legal capacity The state of age are closely linked with ability to give independent decision with understanding the consequences of one’s behavior. For example at 7 years old one might not realize that bottle thrown from the 5th floor is able to kill someone on the ground. Legal capacity of legal persons and admin. bodies Issues of age and mental health is important for natural person. Criminal law provides necessity of both. In other areas of law, legal capacity of legal action could be determined by other conditions as well. The capacity of LP is determined by their charter Legal capacity of legal persons and admin. bodies In Public law, the term “capacity” similar to term “competence”, or what they may and may not do. The competence of parliament is settled by Constitution whether administrative agencies enjoy their competence given by statutes. Article 6. The principles of civil legislation 6.1.1. the equality of subjects of civil law; 6.1.2. freedom of the will of the subjects of civil law; 6.1.3. financial independence of the participants of the civil transactions; 6.1.5. freedom of contracts; 6.2. Natural and legal persons acquire and enjoy their civil rights according to their will for their interests Difference between legal capacity and functional capacity In fact it’s a wrong translation of hüquq qabliyyəti və fəaliyyət qabliyyəti. Actually legal capacity means fəaliyyət qabliyəti whether hüquq qabliyyəti means to be subject of law. Fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti onun doğulduğu an əmələ gəlir və ölümü ilə xətm edilir. Beyinin fəaliyyətinin dayanması ölüm anı sayılır. Maddə 28. Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti 28.1. Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki hüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək, özü üçün mülki vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyətidir. 28.2. Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti, o, yetkinlik yaşına, yəni on səkkiz yaşına çatdıqda tam həcmdə əmələ gəlir. 28.3. 7 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların (azyaşlılar) fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. 7 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların məhdud fəaliyyət qabiliyyəti vardır. 28.4. On altı yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmayan əmək müqaviləsi üzrə işləyirsə və ya valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığı ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursa, tam fəaliyyət qabiliyyətli sayıla bilər. Hər iki valideynin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığına əsasən qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı ilə, belə razılıq olmadıqda isə məhkəmənin qərarı ilə yetkinlik yaşına çatmayan tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılır (emansipasiya). 28.5. Valideynlər, övladlığa götürənlər və himayəçi tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılmış yetkinlik yaşına çatmayanın öhdəlikləri üçün, o cümlədən onun ziyan vurması nəticəsində əmələ gəlmiş öhdəliklər üçün məsuliyyət daşımırlar. 28.6. If person married till age of 18 then he acquires full legal capacity and going to hold it even in case of divorce before age of 18 years. 28.7. If marriage is declared void the court may rule full incompetence of nonadult husband (wife). 28.8. the legal capacity of persons with mental disability or mental disease who can not understand the circumstances of their behavours could be limited by a court. They are subject to Guardinship. The guardian makes contracts for such a persons. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış şəxsin bağladığı əqd sonradan qəyyumun razılığı ilə etibarlı hesab edilə bilər. 28.9. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış şəxsin sağaldığı və ya sağlamlıq vəziyyətinin xeyli yaxşılaşdığı halda məhkəmə onu fəaliyyət qabiliyyətli sayır. Onun üzərində müəyyənləşdirilmiş qəyyumluq məhkəmə qərarına əsasən ləğv edilir. Maddə 29. Legal capacity of minors till 14 years old 29.1. Save (except) contracts which considered in article 29.2 of this Code, the contracts for the minor tills 14 years old could be made only their parents, adopters or guardians. Such an agreement could be considered valid ex post if parents, adopters or guardians approve it. 29.2. 7 yaşından 14 yaşınadək olan şəxslərin aşağıdakı əqdləri müstəqil bağlamaq ixtiyarı vardır: 29.2.1. xırda məişət əqdləri; 29.2.2. əvəzsiz olaraq fayda götürməyə yönəldilmiş elə əqdlər ki, onlardan əmələ gələn hüquqların notariat qaydasında təsdiqlənməsi və ya dövlət qeydiyyatına alınması tələb olunmur; 29.2.3. qanuni nümayəndənin özünün və ya onun razılığı ilə üçüncü şəxsin müəyyən məqsəd üçün və ya sərbəst istifadə üçün verdiyi vəsait barəsində sərəncam üzrə əqdlər. 29.3. 14 yaşı tamam olmamış yetkinlik yaşına çatmayanın əqdləri, o cümlədən müstəqil bağladığı əqdlər üzrə əmlak məsuliyyətini onun valideynləri, övladlığa götürənlər və ya qəyyum daşıyır, bu şərtlə ki, həmin şəxslər öhdəliyin onların təqsiri üzündən pozulmadığını sübuta yetirməsinlər. Qanuna uyğun olaraq bu şəxslər azyaşlıların vurduqları ziyan üçün də cavabdehdirlər Legal capacity Maddə 30. The legal capacity of minors between 14 and 18 years old 30.1. 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar bu Məcəllənin 30.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla, əqdləri öz qanuni nümayəndələrinin—valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin yazılı razılığı ilə bağlayırlar. Bu cür yetkinlik yaşına çatmayanın bağladığı əqd sonradan valideynləri, övladlığa götürənlər və ya himayəçi tərəfindən yazılı surətdə bəyənildikdə də etibarlıdır. Legal capacity 30.2. 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların ixtiyarı vardır ki, valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığı olmadan müstəqil surətdə: 30.2.1. öz qazancı, təqaüdü və digər gəlirləri barəsində sərəncam versin; 30.2.2. elm, ədəbiyyat və ya incəsənət əsərinin, ixtiranın və ya qanunla qorunan dig ər əqli faliyyət nəticəsinin müəllifi hüquqlarını həyata keçirsin; Legal capacity 30.2.4. xırda məişət əqdləri və bu Məcəllənin 29.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan digər əqdlər bağlasın. On altı yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmayanların kooperativ üzvü olmaq ixtiyarı da vardır. 30.3. 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar bu Məcəllənin 30.1 və 30.2-ci maddələrinə uyğun bağladıqları əqdlər üzrə müstəqil surətdə əmlak məsuliyyəti daşıyırlar. 14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanlar vurduqları ziyana görə bu Məcəlləyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar. ...
View Full Document

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture