UP 2 Kesantunan Berbahasa dan Kemahiran Perhubungan Interpersonal.ppt

This preview shows page 1 - 7 out of 32 pages.

Unit Pembelajaran 2Kesantunan Berbahasa danKemahiran PerhubunganInterpersonalFakulti Bahasa dan KomunikasiUniversiti Malaysia Sarawak
Pengertian kesantunanbahasaKesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasaketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan.Kesantunan bahasa secara umum merujuk kepadapenggunaan bahasa yang baik, sopan, beradab,memancarkan peribadi mulia dan menujukkanpenghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara.Kesantunan berbahasa telah muncul sebagai suatu bidangpengkajian yang menarik dalam bidang sosiolinguistik.Kesantunan dalam konteks yang lebih luas tidak merujukkepada kesantunan berbahasa semata-mata tetapi merujukkepada aspek bukan verbal seperti tingkah laku, mimikmuka, dan nada suara.
Pendapat-pendapatparatokohtempatandanduniatentang definisi kesantunan:Kata santunmerujuk kepada ‘halus (budi bahasa dan budipekerti), beradab, dan sopan.Kesantunanberkait rapat dengan sifat kehalusan budibahasa atau budi pekerti atau kesopanan.Kesantunan bahasapula merujuk kepada penggunaanbahasa yang baik, sopan dan beradab.(Awang Sariyan, 2007)Lakoff (1957:64): “Kesantunan ialah perlakuan yangmengurangkan pergeseran dalam sesuatu interaksi.”Asmah Haji Omar (2000:88): “ Kesantunan berbahasaialah penggunaan bahasa sehari-hari yang tidakmenimbulkan kegusaran,kemarahan, dan rasatersinggung daripada pihak pendengar.”
Tingkah laku berkomunikasi berkait rapat dengan martabatkehidupan manusia dan ketiadaannya boleh merencatkanperhubungan sesama manusia.Prosesberkomunikasibolehmewujudkankesanseperti berikut:membebas/mengongkong kegiatan manusiamerapat/merenggangkan perhubungan manusiamencipta/memusnahkan keharmonian dan kemanusiaansejagatmencipta/melenyapkan mutu kehidupan insan.mengangkat/merosakkan martabat hidup sertaketamadunan manusiaKemahiran Hubungan Interpersonal:Membina hubunganMemberi perhatianMendengar secara aktifMenggunakan bahasa yang sesuaiMemahami pergerakan badanMemberi maklum balasa yang sesuai.
Peraturan Asas BerbahasaObjektif:mengurangkan sikap saling tidakmengenali dan tidak mempercayai antara sesamamanusia.Ketika berkomunikasi, beberapa peraturan berbahasaperlu dipatuhi supaya tidak menyebabkansesiapaberasatersinggungdanseterusnyamerencatkansuasana perhubungan.Antaraperaturanasasyangperludiketahuidandiamalkan adalah seperti berikut:1.Bahasa yang Baik, Sopan dan BeradabMencerminkan peribadi yang muliaMenunjukkan rasa hormat kepada temanberinteraksi atau berbicaraMencirikan perlakuan manusia yang bertamadunMerupakan norma berbahasa dalam sesuatumasyarakat.
2.Komunikasi Matadigunakanuntukmendapatkanpersepsidanfahaman yang lebih tepatmengenai ‘mesej’ yangcuba disampaikan oleh teman berbicara.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 32 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture