Course Hero Logo

Copy of Untitled document.docx - PAUNANG PAGSUSULIT SA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

PAUNANG PAGSUSULIT SA FILIPINOPiliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.1.Pabalik na si Basilio sa bayan nang marinig ang:a.Aninong palapit sa kanyab.Kaluskos ng mga dahonc.Yabag ng mga paad.Takbuhan ng mga hayop
2. Nagulat si Basilio nang makilala ang mukha sa tama ng liwanag ng lente, ito ay si:
3. Nang makita ni Simoun si Basilio ay tinangka nitong barilin sapagkat:
4. Naitago ni Simoun ang tunay niyang anyo sa kaniyang:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
juan smith
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture