Ang Holy Roman Empire.pptx - Ang Holy Roman Empire ANO ANG...

This preview shows page 1 - 6 out of 11 pages.

Ang Holy Roman Empire
ANO ANG “HOLY ROMAN EMPIRE”?
Mga Layunin:maiisa-isa ang mga salik nanagbigay daan sa pag-usbongng Holy Roman Empiremabibigyang halaga ang mgapangyayaring ito
“ANG BANAL NA IMPERYONG ROMANO”Ano ang HolyRoman Empire?Hango sa klasikongImperyong Romano(ideya ngsentralisadongpamahalaan)Ang pinunong pang-spiritwal ay angSanto PapaPaano itonagsimula?Nagsimula mataposhirangin ni PopeLeo III si Charlesthe Great(Charlemagne)bilang Emperador.Gaano kalakiang imperyo?Ang imperyo aynagsimula noongika-9 na siglohanggang ika-19 nasigloSakop nito angFrance, Germany atItaly
PAANO ITO NAGSIMULA?481- Pinag-isaniClovis ang iba’tibang tribungFranks at sinalakayang mga Romano496- NagingKristiyano si Clovisat ang kaniyangbuong sandatahan511- Namatay siClovis at hinati angkaniyang kahariansa kanyang mgaanak751- Ang anak niCharles Martel nasi Pepin the Shortay hinirang na haring Franks, unanghari ng France717- Humalili kayPepin II ang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture