Course Hero Logo

pdf-4th-kwarter-16-17_compress.pdf - _ _ Department of...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 3 pages.

Unformatted text preview: _________________ _________________ Department of Education Makato Integrated School Makato Elementary School ) Region VI – VI – Western Visayas ( formerly Makato Division of Aklan Makato, Aklan District of Makato_______________ Makato________________________ _________________ _____________________ _____________________ ___________________ ___________ IKAAPAT na KWARTER na PAGSUSULIT FILIPINO X I. Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Pabalik na si Basilio sa bayan nang marinig ang: a. Aninong palapit sa kanya b. Kaluskos ng mga dahon c. Yabag ng mga paa d. Takbuhan ng mga hayop 2. Nagulat si Basilio nang makilala ang mukha sa tama ng liwanag ng lente , ito ay si: a. Simoun, ang mag-aalahas b. Simoun, ang tumulong sa paglilibing sa kanyang ina c. Simoun na nakatatakot ang mukha d. Simoun na naghuhukay 3. Nang makita ni Simoun si Basilio ay tinangka nitong barilin sapagkat: a. Nakilala siya nito c. Natuklasan ang lihim niya. b. Baka siya isuplong sa may kapangyarihan d. Nagalit siya kay Basilio. 4. Naitago ni Simoun ang tunay niyang anyo sa kaniyang: a. Malaki at bughaw na salamin b. Mahabang balbas c. Ayos at pananalita d. Matikas na tindig 5. Nagbalik sa kapuluan si Simoun kasama ang: a. Kura b. Kastila c. Tagalog d. Artilyero 6. Ang wikang nakikituloy lamang sa bansa at hindi maaaring maging sarili ay ang wikang: c. Tagalog a. Ingles b. Kastila d. Bisayas 7. Ayon kay Simoun ang lahat na sinabi ni Basilio ay nagaganap lamang sa: a. pangarap c. simbahan b. paaralan d. pamahalaan 8. Ang paaralan ay nagkakait na magkaroon ang mga kabataan ng: a. kinatawan sa paaralan c. kinatawan sa akademiya d. kinatawan sa simbahan b. kinatawan sa mga kapulungan 9. Ang nagsabing ang karunungan ay hindi hantungan ng tao. a. Kabesang Tales b. Basilio c. Simoun d. Sinong 10. Si Simoun ay maaaring matagpuan sa bahay nito sa: a. Ongpin b. Escolta c. San Diego d. San Juaquin 11. Ang araw na pinananabikan ng lahat ay: a. ang paglisan ng heneral b. ang pagsapit ng kasal c. ang pagdaraos ng piging d. ang pagbibinyag 12. Ayon sa mga Indiyo, ang demonyong ayaw hiwalayan ni Simoun ay: a. ang mga taong bayan b. ang mayayamang mangangalakal c. ang Kapitan-Heneral d. si Basilio 13. Ayaw magpaiwan ni Simoun dahil sa: a. baka siya mapaghigantihan b. baka siya malugi sa pangangalakal c. baka siya usigin ng magiging kapalit ng Heneral d. baka wala siyang makasama 14. Inaasahan ni Simoun ang pagdating ni Basilio dahil sa: a. ito ay nakatakas sa bilangguan b. natulungan niya ito upang makalaya c. napawalan ng bisa ang paratang sa kaniya d. gusto na nitong makipagsabwatan 15. Handa nang maghimagsik si Basilio dahil sa: a. wala nang halaga ang kaniyang buhay b. ito na lamang ang nalalaman niyang paraan c. hinihimok siya ni Simoun na maghimagsik d. nagbagong anyo na siya 16. Ang unang pag-aalsa ay hindi nagtagumpay dahil sa: a. nakita nila na wala silang laban b. kakaunti ang nakuha niyang tauhan c. nakita nila si Simoun na nag-atubili d. Hindi pa handa sa pakikipaglaban si Simoun 17. Ayon kay Simoun, ang isa pang dahilan ng kanilang kabiguan ay sapagkat ang mga tunay na lalaki ay: a. nagpakita ng takot at kahinaan ng loob b. naging gahaman at sakim c. naroroon sa mga bundok at yungib d. pinanghihinaan ng loob 18. Ayon kay Simoun ang laman ng lamparang sasabog ay: a. mga asero at dinamita b. likido at nitrogliserina c. luhang tinipon at poot na tinimpi d. sama ng loob at paghihiganti 19. Idinugtong pa ni Simoun na ang lamparang iyon ay: a. magwawakas sa mga kasalanan b. huling sandata ng mga mahihirap c. sandatang papatay sa lahat ng ganid d. gigimbal sa buong bansa 20. Ang lamparang iyon ay puputok at sasabog kapag: a. umabot ang dalawampung sandali b. lumamlam na ang liwanag c. itinaas ang mitsa d. inalis ang takip ng lampara 21-26. Ayusin at isulat ang a-f ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pahayag. __a___ Ikapito ng gabi nang magsimulang magdatingan ang mga panauhin sa kasal. __c___ Samantala, malungkot si Isaganing nanonood sa nagaganap na kasiyahan. __b___ Dumating din si Simoun sa piging dala ang lamparang regalo sa ikinasal. __d___ Nakita ni Basilio si Isagani at ipinagtapat niya rito na may magaganap na pagsabog. __f___ Biglang may isang di-kilalang lalaki ang biglang sumulpot at kinuha ang lampara at inihagis ito sa ilog. __e___ Sa loob ng bahay, isang sulat ng mga babala ang nagpasalin-salin sa kamay ng mga panauhing nagbigay-takot sa kanila. Piliin sa loob ng kahon ang maaaring maging bunga o kahinatnan ng mga pangyayari. A. Panay ang siko ni Basilio kay Isagani B. Sasalungatin ng Vice Rector ang panukala. C. Nagkasundo ang mga estudyanteng mag-aambagan. D. Ayaw magtungo ni Padre Florentino sa itaas ng kubyerta. E. Maraming sumasakit ang ulo, nahihilo, namumutla, at naliligo sa sariling pawis. e 27. Nagtambak ang mga maleta, tampipi, bakol at iba pang kargamento sa ilalim ng kubyerta. b 28. Tutol si Padre Sibyla sa nilalakad na Akademya ng W ikang Kastila ng mga kabataan. c 29. Kulang ng pondo sa pagpapatayo ng Akademya. d 30. Ayaw matanong ni Padre Florentino nang tungkol kay Don Tiburcio. 31. Nagdalamhati si Huli nang malaman niya ang nangyari kay Basilio dahil: a. maaaring siya ay nalulong nang matagal b. hindi na nito matutupad ang kaniyang pangarap c. hindi na sila magkikita pa d. Patay na si Kabesang Tales 32. Ang hukom Pamayapa ay nagpayo kay Huli na ang lapitan nila ay si Padre Camorra dahil alam niyang ito ay: a. malakas ang impluwensiya b. tumutulong sa mga naaapi c. mahilig sa magagandang babae d. may takot sa Diyos 33.Naniniwala ang marami na ang nangyari kay Basilio ay: a. paglaban nila sa mga paring Kastila b. paghihiganti ng mga Prayle c. makatarungan para sa mga estudyante d. dahil na rin ay Kapitan Tiyago 34. Ang Agua Bendita ayon kay Hermana Penchang ay mabisang gamot kung: a. ipaliligo ito b. iinumin nang dahan-dahan c. maniniwala ka dito d. ihahaplos sa bahaging masasakit 35.“Malapit na ang araw, at sa pagbubukang liwayway ay ako na rin ang magbabalita sa inyo.” Sa pahayag na ito, nakikinita ni Simoun na ______________. a. magiging malaya ang bansa b. mamatay na siya c. tutulungan niya si Basilio d. magbabago siya ng pasya II. Tukuyin kung sino o ano ang ipinahahayag ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. (Kabanata 7: Si Simoun) Naghuhukay 1. Ginagawa ng anino nang makita siya ni Basilio. Labingtatlo 2. Bilang ng taong lumipas nang mamatay si Sisa. Si Simoun 3. Ang maaaring mapagbintangang pumatay kay Basilio. Walang pag-unlad 4. Bagay na natuklasan ni Simoun sa paglilibot sa nayon. Tagalog 5. Hindi magiging wikang panlahat kailanman. Mataas 6. Ang pag-iisip ng bayan. Sagpang 7. Lugar na tinutuluyan ni Simoun. Pareng Kastila 8. Tinawag na Kamahal-mahalang Itim. Maghiganti 9. Layunin ng anino sa pagbabalik niya. Katarungan 10. Pagpapalagay ni Simoun na kapwa hanap nila ni Basilio. III. Ipaliwanag. 1. Paano binigyang-simbolo ni Dr. Jose Rizal ang kayamanang itinapon ni Padre Florentino sa dagat? (5 pts.) 2. Bakit ganito ang pagwawakas ni Dr. Jose Rizal sa nobela? (5 pts.) Inihanda ni: MA. CHRISTINE B. TEJADA Guro Napansin ni: JOEL E. de la CRUZ Koordineytor sa Filipino - Sekundarya ...
View Full Document

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture