Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Rei etape ata ș ament deta ș are afiliere dragoste

Info icon This preview shows pages 160–162. Sign up to view the full content.

rei etape - ata ș ament, deta ș are, afiliere, dragoste în grupul de vârst ă ș i dragoste pentru alte persoane” (Muntean 2006, 3). În ceea ce prive ș te definirea, urm ă rirea ș i atingerea scopurilor personale, domeniul psihologiei obiectivelor este relativ detaliat ș i traseaz ă de cele mai multe ori linii clare în timp între definirea lor, adic ă momentul în care se formeaz ă scopul, când este transformat din nevoie, dorin ță sau expectan ță , într-o direc ț ie nou ă de urmat. Ceea ce se dovede ș te a fi un indicator important pentru un rezultat pozitiv, adic ă o stare de bine subiectiv ă ridicat ă la nivel individual, este acordul sau congruen ț a dintre dou ă persoane sau între membrii unui grup. Astfel, este conturat un cadru sumar al
Image of page 160

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     161 cercet ă rilor cu privire la obiectivele de cuplu, cele comune sau de familie. Totodat ă , aceast ă analiz ă a literaturii de specialitate are rolul de a scoate în eviden ță variabilele psihologice studiate în acest domeniu. Una dintre primele condi ț ii ale urm ă ririi cu succes a obiectivelor personale este cea a set ă rii con ș tiente de obiective, aceast ă tehnic ă fiind de fapt una dintre cele mai puternice metode de a men ț ine un nivel de motiva ț ie ridicat. Pornind de la teoria ata ș amentului pentru a explica cum difer ă persoanele în ceea ce prive ș te felul în care este creat ă ș i men ț inut ă o rela ț ie de cuplu satisf ă c ă toare, Locke (2008) investigheaz ă puterea de predic ț ie a stilurilor de ata ș ament de tipul securizant, de evitare ș i anxios asupra tipurilor de obiective pe care ace ș tia tind s ă ș i le aleag ă . De ș i studiul realizat prezint ă un num ă r de doar 60 de persoane, rezultatele sunt interesante întrucât sunt urm ă rite dou ă tipuri de obiective (ex. de apropiere sau de evitare) ț inând cont de patru subcategorii de obiective: de intimitate, de distan ț are, asertive/revendicative sau de supunere. Astfel, ata ș amentul de tipul securizant are o valoare predictiv ă bun ă pentru obiectivele de tipul aproapiere, în special cele de tipul asertive/revendicative. Ata ș amentul de tipul evitare este un predictor bun pentru cele de tipul evitare, adic ă pentru obiectivele de tipul distan ț are, iar cel de tipul anxios fac ca persoana s ă fie confuz ă în alegerea obiectivelor, alegerile sale fiind inconsistente – pe de o parte prezic obiective de tipul evitare a distan ță rii, dar în acela ș i timp ș i de evitare în crearea intimit ăț ii. Un alt factor relevant pentru îndeplinirea obiectivelor este procesul de negociere, acesta fiind de fapt elementul central în interac ț iunile dintre oameni ș i mai ales atunci când se dore ș te atingerea unui obiectiv comun. De ș i este mai des studiat ca fiind un proces implicat în rezolvarea de conflicte, atunci când nu exist ă reguli ș i
Image of page 161
Image of page 162
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern