ượ � � ướ ố ớ d án Đi u 31 Ngh đ nh 108CP quy đ nh ự ề ị ị ị Doanh nghi p d án

Ượ ? ? ướ ố ớ d án đi u 31 ngh đ nh

This preview shows page 20 - 22 out of 27 pages.

ượ ơ ướ d án, Đi u 31 Ngh đ nh 108/CP quy đ nh: Doanh nghi p d án t qu n lý, giám sát ho c thuê t ch c t v n đ c l p đ qu n lý, giám sát thi công xây ư d ng, nghi m thu các h ng m c và toàn b công trình theo thi t k đã th a ế ế thu n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng và th a thu n t i H p đ ng d án ; C quan nhà n c có th m quy n ch u trách nhi m giám sát, ơ ướ đánh giá vi c tuân th các nghĩa v c a Nhà đ u t và Doanh nghi p d án ư trong vi c th c hi n các yêu c u v quy ho ch, m c tiêu, quy mô, tiêu chu n k thu t, ch t l ng công trình, ti n đ huy đ ng v n và th c hi n D án ượ ế theo th a thu n trong H p đ ng d án. Đi u 51 Thông t 03/2011/BKHĐT-TT ư h ng d n b sung nguyên t c giám sát thi công xây d ng và nghi m thu công ướ trình BT th c hi n theo th t c quy đ nh đ i v i d án s d ng ngu n v n ủ ụ Nhà n c. ướ Quy đ nh này d n đ n th c ti n là c ch ki m tra giám sát các ho t ế ơ ế đ ng đ u t c a c quan nhà n c có th m quy n ho t đ ng mang tính hình ư ơ ướ 20
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

th c, không hi u qu , h u nh phó thác toàn b cho nhà đ u t t giai đo n ư ư ừ l p d án, phê duy t d án và th c hi n d án, nhi u kh i l ng, đ n giá ượ ơ v t g p 20 l n th c t nh ng v n đ c ch p nh n và hoàn thi n th t c đ ượ ế ư ượ ủ ụ thanh toán nh ng không có c ch ki m soát. D án đ u t do nhà đ u t l p ư ơ ế ư ư ậ và t phê duy t sai l ch quá l n so v i th c t . Do thi u c ch giám sát, nên ế ế ơ ế ngân sách nhà n c ph i thanh toán cho các d án đ u t theo hình th c h p ướ ư đ ng BOT, BTO, BT l n h n chi phí đ u t th c t kho ng 30% đ n 100%. ơ ư ế ế d) Th t c c p Gi y ch ng nh n đăng ký đ u t (GCNÐKÐT) kéo ư dài, làm ch m ti n đ d án ế Th t c c p GCNĐKĐT đ c quy đ nh t Ngh đ nh 108/CP và đ c ủ ụ ượ ượ gi nguyên t i Ngh đ nh 15/CP. Quy đ nh xu t hi n nhi u b t c p, nh h ng đ n ti n đ d án nh : ưở ế ế ư - Th t c c p GCNĐKĐT th ng kéo dài (vì ph i l y ý ki n các c ườ ế ơ quan liên quan và th c hi n th t c th m tra), làm ch m ti n đ th c d án. ủ ụ ế - Th t c c p GCNĐKĐT đ c th c hi n sau khi các B , ngành, đ a ượ
Image of page 21
Image of page 22
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes