Là nh ng gánh n ng đè lên vai các doanh nghi p

Info icon This preview shows pages 9–10. Sign up to view the full content.

t... là nh ng gánh n ng đè lên vai các doanh nghi p. Trong hoàn c nh đó, rõ ràng các d án đang ho t đ ng không th ti n hành bình ế th ng, các d án m i không th b t đ u đ c, m i ho t đ ng s n xu t kinh ườ ượ doanh không th có c h i đ duy trì n đ nh và doanh nghi p đã g p không ít ơ khó khăn khi ph i đ ng đ u v i nh ng thay đ i th t th ng c a n n kinh t : ươ ườ ế lúc giá c lên cao - chi phí nguyên v t li u tăng v t, khi giá c gi m xu ng - s n ph m làm ra không th bán giá cao… N m i đã không vay đ c thì n cũ cũng ượ không d gì tr đ c - n ch ng n , n đ ng, n khó thu h i, đ o n ... có ượ nhi u c h i phát sinh, r i ro ti m n tăng lên. Không th khác đ c, s khó ơ ượ khăn c a doanh nghi p l i gây h u qu ng c l i cho ngân hàng. ượ Đi u hành chính sách ti n t - m t s đi m c n l u ý ư M c dù cho đ n nay, tình hình kinh t khá n đ nh, ho t đ ng c a các ế ế ngân hàng có nhi u chuy n bi n tích c c, lòng tin c a ng i dân cũng đang d n ế ườ d n đ c h i ph c, song trên th c t , nh ng tác đ ng trái chi u c a chính sách ượ ế ti n t v n còn nh h ng không nh đ n ho t đ ng c a các ngân hàng và ưở ế thông qua đó nh h ng đ n n n kinh t ... V n đ này c n đ c th o lu n ưở ế ế ượ m t cách nghiêm túc, b i l ngân hàng là n i cung c p v n - đi u ki n đ u vào ơ cho m i quá trình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p, n u kh năng ti p ế ế c n ngu n v n ngân hàng g p khó khăn, m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh s không th ti n hành bình th ng đ c và nh v y, kinh t khó có th tăng ế ườ ượ ư ế tr ng. Nh t là trong đi u ki n mà l m phát đang đ c ki m soát, nh ng gi m ưở ượ ư phát và suy thoái kinh t - n i lo chung c a xã h i, l i đang có d u hi u xu t ế hi n: th tr ng b t đ ng s n tuy có d u hi u r c r ch nh ng v n trong tình ườ ư tr ng đóng băng, th tr ng ch ng khoán đang trong giai đ an c g ng nh ng ườ ư v n “tr i” “s t” b t th ng, th tr ng hàng hóa cũng trong tình tr ng suy gi m ườ ườ (cung c u đ u khó khăn, giá c thì đ o chi u)… Đ gi m b t nh ng tác đ ng trái chi u c a chính sách ti n t c n l u ý m t s v n đ
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern