A b c cout ntnhap gia tri a a nhap cout ntnhap gia

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

a, b, c; cout << "\n\tNhap gia tri a" ; a = Nhap(); cout << "\n\tNhap gia tri b" ; b = Nhap(); cout << "\n\tNhap gia tri c" ; c = Nhap(); Bướ c 2: Tính giai th a c a t ng bi ế n nguyên dương a, b, c. Sau đó tính tổ ng s = a! + b! + c! int s1, s2, s3; s1 = Giai_Thua(a); s2 = Giai_Thua(b); s3 = Giai_Thua(c); cout << "\nGiai thua cua a: " << s1; cout << "\nGiai thua cua b: " << s2; cout << "\nGiai thua cua c: " << s3; // k ế t qu cout << "\nTong giai thua s = a! + b! + c! la: " << s1 + s2 + s3; Nh n xét - Chia chương trình – bài toán nh ra thành các chương trình con (hàm) + Chương trình gọ n gàng rành m ch - d qu n lí d thao tác và chuyên nghi ệp hơn.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 + Ti ế t ki m s lượ ng dòng code c n ph ải cài đặ t. + Vi ế t 1 l n s d ng đượ c nhi u l n. + T ối ưu mã nguồ n, d dàng thay đổ i nâng c p và phát tri n mã ngu n v lâu dài. .. 1. KHÁI NI M - Hàm là 1 kh i l ệnh đượ c th c hi ện khi nó đượ c g i t 1 điể m khác c ủa chương trình. - Hàm là m ột đơn vị độ c l p c ủa chương trình, mỗ i hàm có m t ch ức năng xác đị nh, có th đượ c g i th c hi n b i hàm ho ặc chương trình khác. Trong C/C++ các hàm đề u ngang m c - t ức là trong định nghĩa hàm không thể ch ứa định nghĩa hàm khác (gọ i là hàm 1 m c). - Có hai lo ại hàm đó là hàm có s n c ủa thư việ n( <math.h>, <string> …) và hàm do ngườ i l ập trình định nghĩa (hay còn gọ i là hàm c a ngườ i dùng). 2. CÚ PHÁP 2.1: Khái báo hàm Cú pháp khai báo nguyên m u hàm <ki u_hàm> <tên_hàm>([danh_sách_tham_s _n ế u_có]) Trong đó : - tên_hàm : là m t tên h p l theo quy t c v tên c a ngôn ng C/C++. m i hàm có tên duy nh ất và không đượ c trùng v i các t khóa. Tên hàm s được dùng để g i hàm. - ki u_hàm : Hàm có th tr v m t giá tr cho nơi gọ i, giá tr đó thuộ c m t ki u d li ệu nào đó, kiểu đó đượ c g i là ki u hàm. Ki u hàm có th là ki u chu ẩn cũng có th là ki ểu do người dùng định nghĩa. N ế u hàm không tr v giá tr thì ki u hàm là void . - danh_sách_tham_s _n ế u_có : Hàm có th nh n d li u vào thông qua các tham s c a nó (tham s hình th c), các tham s này cũng thu c ki u d li ệu xác đị nh. Có th có nhi u tham s , các tham s cách nhau b i d u ph y (,). Trong nguyên m u hàm không b t bu c ph i có tên tham s nhưng kiể u c a nó thì b t bu c. N ế u hàm không có tham s chúng ta có th để tr ng ph n này ho c có th khai báo là void.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern