Hệ số khả năng tt tổng quát 2 hệ số

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 68 - 70 out of 113 pages.

Hệ số khả năng tt tổng quát 1,49 2,9 2,58 2 Hệ số khả năng tt ngắn hạn 1,16 2,56 2,37 3 Hệ số khả năng tt nhanh 1,05 1,87 1,61 4 Hệ số khả năng tt tức thời 0,25 0,09 0,07 5 Hệ số khả năng tt lãi vay 1,77 2,48 1,78 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ng 3.5 Phân tích khả năng thanh toán Để đánh giá khả năng thanh toán củ a doanh nghi p ta ti ến hành đánh giá các hệ s kh năng thanh toán qua các năm. H s kh năng thanh toán tổng quát củ a doanh nghi ệp có xu hƣớng tăng từ 2012 đế n 2013, nguyên nhân do trong năm 2012 doanh nghiệ p s d ng n vay l ớn nên hệ s kh năng thanh toán t ổng quát chỉ đạ t kho ng 1,5 l ần. tuy nhiên năm 2013 doanh nghiệp đã huy độ ng thêm vố n ch s h ữu nên hệ s này đƣợc tăng lên gầ n 3 l ần, khá an toàn cho mộ t doanh nghi p xây dựng. đế n năm 2014 hệ s này giả m nh do ti n vay n đƣợc tăng lên nhƣng vẫ n m c g n 2,6 có thể ch p nh ận đƣợ c. H s kh năng thanh toán ngắ n h ạn đƣợc đo bằng tài sả n ng n h n chia n ng n h n, do doanh nghi ệp không vay nợ dài hạn nên sự bi ến độ ng c a n ph i tr chính là sự bi ến độ ng n ng n h n, doanh nghi ệp đầu tƣ chủ y ếu tài sả n ng n h ạn nên hệ s này cũng thay đổ i gi ng chi ều hƣớ ng h s kh năng thanh toán tổ ng qu át. Trong 3 năm hệ s này củ a doanh nghi p đang có xu hƣớng tăng vào 2013 và giả m nh vào 2014 nhƣng vẫn đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán ngắ n h ạn cho công ty.
Image of page 68

Subscribe to view the full document.

59 H s kh năng thanh toán nhanh đƣợc tính toán sau khi loạ i tr tài sản có tính thanh kho n th ấp là hàng tồn kho, do lƣợng hàng tồ n kho chi ế m t tr ọng không quá cao trong doanh nghi ệp nên hệ s này củ a doanh nghi ệp qua 3 năm vẫ n l ớn hơn 1, hay đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán nhanh. H s kh năng thanh toán tứ c th i c a doanh nghi p r t th p, k ế t h ợp so sánh lƣợ ng ti n cu i k trong báo cáo lƣu chuyể n ti n t cũng cho thấ y doanh nghi ệp có lƣợ ng ti n m t th p. H s kh năng thanh toán lãi vay biến độ ng l n do doanh nghi p s d ng n ph i tr và vố n ch s h ữu thay đổi qua các năm, nhuận năm 2012 lớn nhƣng sử d ng v ốn vay cao nên hệ s kh năng thanh toán lãi vay chỉ m ức 1,8. Năm 2013 huy độ ng thêm vố n ch s h ữu lên 20 tỷ nên sử d ụng ít vốn vay, lãi vay vì vậ y gi m xu ng, l i nhu n l ại tăng cao nên hệ s thanh toán lãi vay tăng mạnh lên mứ c g ần 2,5. Năm 2014 do c l i nhu
Image of page 69
Image of page 70
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes