AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

B ả ng cân đố i k ? toán x khi xem xét m ộ

Info iconThis preview shows pages 12–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B ả ng cân đố i k ế toán x Khi xem xét m ộ t kho ả n m ụ c có th ỏ a mãn đị nh ngh ĩ a c ủ a tài s ả n, n ợ ph ả i tr ả ho ặ c v ố n ch ủ s ở h ữ u hay không thì c ầ n ph ả i xem xét b ả n ch ấ t và hi ệ n tr ạ ng kinh t ế c ủ a kho ả n m ụ c thay vì hình th ứ c pháp lý c ủ a chúng (substance over form) s Thí d ụ : thuê tài chính Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 35 Báo cáo k ế t qu ả H Đ KD Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 36 Thu nh ậ p: s là l ợ i ích kinh t ế t ă ng lên trong k ỳ k ế toán s do t ă ng tài s ả n ho ặ c gi ả m n ợ ph ả i tr ả d ẫ n đế n t ă ng v ố n ch ủ s ở h ữ u, và s không ph ả i là v ố n góp c ủ a các c ổ đ ông Chi phí: s là l ợ i ích kinh t ế gi ả m xu ố ng trong k ỳ k ế toán s do gi ả m tài s ả n ho ặ c t ă ng n ợ ph ả i tr ả d ẫ n đế n gi ả m v ố n ch ủ s ở h ữ u, và s không ph ả i là kho ả n phân ph ố i v ố n cho c ổ đ ông 1/02/2012 13 Ghi nh ậ n các y ế u t ố c ủ a BCTC x M ộ t kho ả n th ỏ a mãn đị nh ngh ĩ a c ủ a m ộ t y ế u t ố s ẽ đượ c ghi nh ậ n n ế u s Nhi ề u kh ả n ă ng (probable) l ợ i ích kinh t ế g ắ n li ề n v ớ i kho ả n m ụ c mang l ạ i cho đơ n v ị s ẽ t ă ng lên ho ặ c gi ả m xu ố ng s Kho ả n m ụ c có giá g ố c ho ặ c giá tr ị có th ể xác đị nh đượ c m ộ t cách đ áng tin c ậ y (reliability) Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 37 Đị nh giá các y ế u t ố c ủ a BCTC x Đị nh giá là quy trình xác đị nh s ố ti ề n c ủ a các y ế u t ố c ủ a báo cáo tài chính đượ c ghi nh ậ n ho ặ c đượ c mang sang trên b ả ng cân đố i k ế toán và báo cáo k ế t qu ả ho ạ t độ ng kinh doanh. Quy trình này bao g ồ m vi ệ c l ự a ch ọ n c ơ s ở để đị nh giá. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 38 Đị nh giá các y ế u t ố c ủ a BCTC x Giá tr ị ghi nh ậ n trên báo cáo tài chính có th ể là: s Giá g ố c (historical cost) s Giá hi ệ n hành (current cost) s Giá tr ị có th ể th ự c hi ệ n đượ c (realisable/settlement value) s Hi ệ n giá (present value) x Giá g ố c th ườ ng đượ c áp d ụ ng đố i v ớ i báo cáo tài chính c ủ a nhi ề u doanh nghi ệ p. Nguy ễ n Trí Tri - UEH, 2012 39...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page12 / 13

B ả ng cân đố i k toán x Khi xem xét m ộ t kho...

This preview shows document pages 12 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online