Course Hero Logo

Anlægsinvesteringerne er lig med hinanden og derfor

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 2 - 5 out of 5 pages.

anlægsinvesteringerne er lig med hinanden, og derfor må investering i anlæg B have en højerenettonutidsværdi såfremt at faldet i energipriserne overstiger denne procent ændring.Figur 1.2 Investeringskalkule for de 2 projekter med fald i energiprisen
Ved et fald i energiprisen på over -15,70% vil anlæg B have en højere nettonutidsværdi.d)Illustrer i et diagram hvordan nettonutidsværdien af de to investeringsprojekter afhænger afdiskonteringsrenten.Hvordan udvikler nettonutidsværdien af de to investeringsprojekter sig nårdiskonteringsrenten stiger – i absolutte tal og i forhold til hinanden?Hvorfor?Hvad er den interne rente forbundet med hver af de to produktionsanlæg?Hvad er den modificerede interne rente og hvorfor kan denne være relevant?Hvilket produktionsanlæg skal vælges ifølge den interne rentefods metode?Under antagelse af værdierne er som i opg. 1B, vil udviklingen af nutidsværdierne være.Figur 1.3 Udvikling i nettonutidsværdien-4,000,000-2,000,00002,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,000Anlæg AAnlæg BIntern Rente Anlæg AKalkulationsrenteNutidsværdi
I takt med at diskonteringsrenten stiger, falder nutidsværdien af anlægsinvesteringerne, og man ser ifigur 1.4, at når diskonteringsrenten kommer over 15%, så bliver det anlæg B, som bliver den mestfordelagtige investeringen, og dermed er den mindst følsom overfor ændringer i diskonteringsrenten.Den interne rente for begge anlæg er blevet beregnet i Figur 1.1;Anlæg A- 21,90%Anlæg B- 25,81%Den interne rente fortæller om hvor høj at kalkulationsrenten kan være på investeringsprojektet før atdet ikke bliver fordelagtigt at foretage investeringen.Det er ikke direkte muligt at anvende den interne rente som sammenligningspunkt dainvesteringsbeløbene for de to anlæg er forskellige. Derudover hvis man skulle bruge den interne rente

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Ranhild

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture