Theo k� hoạch trước đó trong năm 2019 tập đoàn này sẽ tái c� cấu hệ thống theo

Theo k? hoạch trước đó trong năm 2019 tập

This preview shows page 19 - 21 out of 21 pages.

Theo kế hoạch trước đó, trong năm 2019, tập đoàn này sẽ tái cơ cấu hệ thống theo mô hình chuyển đổi các chi nhánh thành địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tỉnh nhằm tối ưu hóa hoạt động của hệ thống phân phối. Việc tái cơ cấu sẽ đi cùng công tác thanh lý đất đai, mặt bằng, nhà xưởng, thiết bị, phương tiện vận tải... để thu hồi vốn, chi phí đầu tư. Nếu sáp nhập với tập đoàn Hoà Phát, Hoa Sen sẽ không còn phải nhập khẩu mà hoàn toàn chủ động trong nguồn cung HRC do Hoà Phát đã có sẵn dây chuyền sản xuất. Chi phí nguyên liệu đầu vào sẽ giảm đi đáng kể và rủi ro về tỷ giá sẽ được loại bỏ hoàn toàn. PH L C 8 : Phương án M&A Chi phí đượ c s d ụng để mua theo các phương pháp vớ i t l mua tương ứng đượ c trình bày b ảng phía dướ i đố i v ới trườ ng h p Base Case , đơn vị là T VND. Đố i v ới Synergy đượ c tính toán là 4.953 t VND, m ức chi phí tính toán đượ c là hoàn toàn h p lý. Cash offer Stock offet Mixed offer T l mua 51% 2.015 2.251 2.219 65% 2.915 3.154 3.015 100% 3.533 4.012 3.954 Ngu n: Phân tích c a nhóm PH L C 9: Chi ti ế t giá tr c ộng hưở ng Giá tr c ộng hưở ng c ủa thương vụ th hi n qua 3 y ế u t : doanh thu thu n, giá v n hàng bán, chi phí lãi vay. Chi ti ế t s nh hưở ng c a giá tr c ộng hưởng đượ c trình bày các b ảng dưới, trong trườ ng h p Base Case.
Image of page 19