Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

3 percep ț ia bolii proces mediator în adaptarea la

Info icon This preview shows pages 201–203. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. Percep ț ia bolii – proces mediator în adaptarea la boal ă 3.1. Reprezentarea mental ă a bolii prin prisma modelului autoregl ă rii r ă spunsurilor la boal ă Cercet ă rile în care s-a studiat modul de reprezentare al bolii ş i s ă n ă t ăţ ii, au încercat s ă ofere r ă spuns unor întreb ă ri: „Cum în ţ eleg oamenii ş i cum î ş i conceptualizeaz ă ei boala?”, „Ce fel de reguli guverneaz ă procesul de reprezentare mintal ă a propriului statut de om bolnav ş i care sunt implica ţ iile acestor procese?” Howard Leventhal ş i colegii s ă i, la începutul anilor ’80, au plecat de la cercet ă rile ini ţ iale în domeniul reprezent ă rii mentale a pericolului ş i al proces ă rii amenin ţă rii centrându-se asupra studierii modului în care oamenii percep boala ca pe o amenin ţ are. Ei au dezvoltat un model teoretic, modelul autoregl ă rii r ă spunsurilor la boal ă , care cuprinde într-un sistem integrat mecanismele emo ţ ionale ş i cognitive implicate în formarea unei reprezent ă ri mintale a bolii (Leventhal ş i Diefenbach 1991). Cercet ă rile efectuate de Leventhal, Meyer ş i Nerenz (1980) ofer ă o perspectiv ă asupra felului în care reprezent ă rile mintale ale pacien ţ ilor determin ă modul în care ace ş tia r ă spund la boal ă . Prezentând atât argumente teoretice cât ş i experimentale, Leventhal ş i colegii s ă i arat ă c ă , pentru a în ţ elege ş i pentru a- ş i regla comportamentul legat de s ă n ă tate ş i boal ă , oamenii utilizeaz ă teorii implicite ale bolii (denumite uneori ş i scheme ale bolii). Lacroix (1991) define ş te schema bolii ca fiind o structur ă cognitiv ă distinct ă care integreaz ă (1) o convingere în rela ţ ionarea unei variet ăţ i de func ţ ii fiziologice ş i
Image of page 201

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diana-Sînziana Duca 202 psihologice, rela ţ ionare care poate fi sau nu corect ă din punct de vedere obiectiv; (2) un cluster de senza ţ ii, simptome, emo ţ ii ş i limit ă ri fizice pentru p ă strarea acestor convingeri; (3) o teorie naiv ă despre mecanismele care stau la baza rela ţ ion ă rii elementelor identificate la (2) ş i (4) prescrip ţ ii implicite sau explicite pentru ameliorarea situa ţ iei. Utilizarea no ţ iunii de schem ă a bolii duce la apari ţ ia urm ă toarelor aspecte: convingerile despre boal ă ale pacientului sunt structurate; teoriile implicite se refer ă în mod deosebit la simptomele percepute ş i la atribuirile legate de cauzele acestora, atribuirile fiind rezultatul atât al experien ţ ei anterioare de boal ă cât ş i al informa ţ iilor prezente în mediul s ă u social; schemele bolii opereaz ă ca ş i alte structuri reprezenta ţ ionale; reprezent ă rile bolii joac ă un rol specific în desf ăş urarea comportamentelor legate de starea de s ă n ă tate ş i boal ă : coping-ul, apelarea la servicii medicale, complian ţă la tratament ş i evaluarea efectelor tratamentului (Lacroix 1991) Având la baz ă toate aceste aspecte, Leventhal, Nerenz ş i Steele (1984) propun modelul autoregl ă rii r
Image of page 202
Image of page 203
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern