ROE Lợi nhuận ròng Vốn cổ phần Return on total capital r ɪˈ t ɜːn ɒn ˈtəʊtl

Roe lợi nhuận ròng vốn cổ phần return on

This preview shows page 70 - 73 out of 136 pages.

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn cổ phần . Return on total capital /r ɪˈ t ɜːn ɒn ˈtəʊtl ˈkæpɪ tl/ Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn Tổng vốn được định nghĩa là tổng nợ phải trả và vốn cổ phần cổ đông. Chi phí lãi vay được định nghĩa là tổng chi phí lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi vay (nếu có). Chỉ số này đo lường tổng khả năng sinh lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất cả các nguồn tài trợ . ROTC = (Thu nhập ròng + Chi phí lãi vay) / Tổng vốn trung bình. Scenario analysis /s ɪˈ n ɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs / Phân tích tình huống Phân tích cho thấy những thay đổi về số lượng tài chính quan trọng xuất phát từ các sự kiện (kinh tế) nhất định, chẳng hạn như mất khách hàng, mất nguồn cung cấp hoặc sự kiện thảm khốc; một kỹ thuật quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất của danh mục đầu tư trong các tình huống cụ thể .
Image of page 70

Subscribe to view the full document.

56 Segment ratio / ˈ s ɛ gm ənt ˈreɪʃɪəʊ / Tỷ lệ phân khúc Tỷ lệ phân khúc đo lường khả năng hoạt động của từng phân khúc kinh doanh trong tổng thể doanh thu. Sensitivity analysis / ˌ s ɛ ns ɪˈ t ɪ v ɪ ti əˈ næl ə s ɪ s/ Phân tích mức độ nhạy cảm Phân tích độ nhạy là phân tích cho thấy phạm vi kết quả có thể xảy ra khi các giả định cụ thể được thay đổi . Simulation / ˌ s ɪ mj ʊˈ le ɪʃə n/ Sự mô phỏng Một hình thức dự đoán đưa ra một tập hợp những phương án dự đoán dựa trên những giả thiết khác nhau về các tình huống tương lai, cụ thể là để trả lời câu hỏi "cái gì sẽ xảy ra nếu?", thay vì câu hỏi "cái gì sẽ xảy ra?" . Solvency ratios / ˈ s ɒ lv ənsi ˈreɪʃɪəʊ z/ Hệ số thanh toán nợ Hệ số thanh toán nợ là một trong nhiều hệ số được sử dụng để đo lường khả năng của một công ty để đáp ứng những khoản nợ trong dài hạn . Sustainable growth rate /s əsˈteɪ n ə bl gr əʊθ reɪ t/ Tốc độ tăng trưởng bền vững Tốc độ tăng trưởng bền vững (SGR) là tốc độ tăng trưởng tối đa mà một công ty có thể duy trì mà không phải tài trợ cho tăng trưởng với vốn chủ sở hữu hoặc nợ bổ sung .
Image of page 71
57 Total asset turnover / ˈ t əʊtl ˈæsɛt ˈtɜːnˌəʊ v ə / Vòng quay tổng tài sản Hệ số vòng quay tổng tài sản dùng để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty. Thông qua hệ số này chúng ta có thể biết được với mỗi một đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo ra. V ò ng quay t à i s n = Doanh thu thu n / T ng t à i s n b ì nh quân.
Image of page 72

Subscribe to view the full document.

Image of page 73
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes