Kravtil forventet afkast rf β i e r m rf rf angiver

This preview shows page 29 - 37 out of 49 pages.

Kravtil forventet afkast=RF+βi{E[RM]RF}(RF angiver det risikofrie afkast, E[Rm]-RF angivermarkedsrisikopræmien,βi{E[RM]RF}angiver risikopræmien forværdipapir i.
Markedsligevægt
Estimation af beta:VIGTIGT MED DEN BEDSTE RETTE LINJE: BETA ER HÆLDNINGEN
Hovedresultatet af CAPM modellen:Jo større kovariansen mellem det nye værdipapir og markedsporteføljener, jo højere forventet afkast vil der være på værdipapiret.
Virksomhedens vægtede kapitalomkostninger WACC:WACC (”weighted average cost of capital) angiver virksomhedensvægtede kapitalomkostninger. (angiver således virksomhedensalternative forrentning, havde de valgt at allokere kapital i et andetprojekt)WACC udtrykkes somWACC=xdebtkdebt+xequitykequityxdebtogxequityer andelene af hhv. gæld og egenkapital påvirksomhedens passivside.kequityangiver virksomhedens gældsomkostninger, dvs. den effektiverente på virksomhedens lån.kequityangiver virksomhedens egenkapitalomkostninger, dvs.afkastkravet til virksomhedens egenkapital.WACC er således et udtryk for en virksomheds gennemsnitligefinansieringsomkostninger.(hvor meget det koster for virksomheden at finansiere de aktiviteter deforetager sig)WACC=Egenkapitalegenkapital+gældEFK+gældegenkapital+gældRGAfkastkrav og egenkapitalomkostning:Afkastkravet til virksomhedens egenkapital er en omkostning forvirksomheden økonomisk set.En virksomhed kan finansiere sig med enten fremmedkapital elleregenkapital (eller begge).FremmedkapitalVed at finansiere sig gennem fremmedkapital vil der være mindreoverskud og dividende til ejerene, idet der vil kræves kompensation ->dvs. der vil være renteomkostninger (kompensationen) ved atgældfinansiere.Egenkapital:
Når nye investorer indskyder egenkapital i en virksomhed, vil de have rettil en andel af det fremtidige overskud. Derfor vil indskud af egenkapitalmindske overskuddet for de nuværende ejere, dette er såledesomkostningen af egenkapitalfinansiering.Egenkapitalomkostningen vil være højere jo større afkastkravet er, da denye investorer gør krav på en større andel af overskuddet.Bare et eksempel: måske ikke så vigtigt…
Egenkapitalomkostningen og CAPM:For aktieselskabet vil egenkapitalomkostningen være lig medafkastkravet til virksomhedens aktier.Afkastkravet til værdipapir i var udtrykt som (for CAPM modellen)Kravtil forventet afkast=RF+βi{E[RM]RF}Derfor forudsiger modellen, at virksomhedens egenkapital omkostning vilafhænge af betaværdien, således at en høj betaværdi, vil resultere i etstørre krav til forventet afkast og dermed også en størrekapitalomkostning.Fundamental værdi
Metoder til fundamental analyse (dvs. finder prisen, som sikrer detkrævede forventede afkast)Discounted cash flow-modeller (DCF)Metoder baseret på nøgletal, som eksempelvis earnings per share(EPS) og price earning ratio (PE-forholdet).

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 49 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture