Hàm có ki ể u d ữ li ệ u tr ả v ề hay là

Info icon This preview shows page 7. Sign up to view the full content.

- Hàm có ki u d li u tr v hay là hàm không có ki u d li u tr v ? Bướ c 2: Tìm 1 cái tên đặ t cho hàm c a mình d đị nh s cài đặ t. Lưu ý: - Tên hàm ph i mang tính ch t g i nh - nghĩa là khi ngườ i dùng ho c l p trình viên khác nhìn v o hàm c ủa mình cài đặ t thông qua tên hàm thì người đó biế t r ng : hàm c ủa mình cài đặ t có ch ức năng gì ? Thự c hi n - x lí công vi c gì ? - Tên hàm ph ải luôn luôn có ý nghĩa gầ n nh t v i ch ức năng xử lí c a hàm, ph i có m i liên h m t thi ế t v i ch ức năng củ a hàm. Bướ c 3: - Xác đị nh xem hàm c ủa mình đang làm công vi c gì ? - C n bao nhiêu tham s hình th c ? - Tham s hình th c đó mình cầ n dùng là tham tr hay tham chi ế u(tham bi ế n). --------------------------------------------------------------------- END --------------------------------------------------------------------- - Đây là tài liệu dùng để h c và tham kh o. - Trong quá trình biên so n b tài li u có: + Tham kh o 1 s ngu n tài li ệu(google search, ebook, sách chuyên ngành…). + Ki ế n th c kinh nghi m cá nhân c a tôi. - Có th còn 1 s l i sai sót s luôn c p nh t phiên b n m i. - Mong nh ận đượ c s đóng góp và phả n h i tích c c t các b ạn đọ c. Chân thành c ảm ơn .
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern