Không minh bch vthu phí chị ? ? ả ở ? ự ?

This preview shows page 7 - 9 out of 12 pages.

không minh bch vthu phí, chđu tcó thbáo cáo lu lng phng tin và doanh thu sai lch, lng tin thuưưượươượvé b gim đi, doanh thu thc tca dán chênh lch cao so vi phng án tàiếươchính và snăm thu phí b kéo dài, to gánh nng cho ngi dân và doanh nghipườtham gia giao thông 3 7
Thba, vla chn nhà đu tề ựưMt vn đmu cht liên quan đn tính minh bch trong quá trình đu tếưtheo hình thc hp đng BOT trong lĩnh vc giao thông đn nay đó là la chn nhàếđu t. Nhng vi hn 70 dán đã thc hin không la chn nhà đu tnào theoưươưhình thc đu thu, 100% là ch đ nh thu; Vic này đã hn chtính cnh tranh, làmếgim hiu quđu tca dán. Ngoài ra, năng lc ca nhà đu tmt sdánưư ởđã đc phê duyt còn hn chnh: thiu vn, thiu kinh nghim, cht lng thiượếưếếượcông không đm bo...Tht, vvn ca dán BOTứ ưĐiu 10, Ngh đ nh 15/2015/NĐ – CP quy đ nh vn chshu ca nhà đutchim ti thiu là 15% ca tng vn đu t. Đây là mt quy đ nh không hp lý.ưếưKhi la chn dán đu ttheo hình thc BOT tc là huy đng tài chính ca nhàưđu t, nhà nc dành ngân sách đthc hin các công vic khác. Nhng nhà đuưướưtch cn 15% tng vn đu t, còn li là huy đng, và đng đng sau ưưcác dánBOT đa slà vn ngân hàng, ngân hàng thì luôn huy đng tin gi ca ngi dân.ườSc ép vphí, giá, vthi gian thu hi vn nhanh đu dn lên ngi dân.ườĐc bit, đcó 15% tng vn, nhà đu tcó thđi vay mn ca đi tác,ưượsau khi thc hin dán, trin khai vào làm, bt đu thanh toán đc và ch cn sauượkhi thu hi đ15%, trli cho đi tác thì toàn bphn vn sau, nhà đu tcó thả ạưđi vay ca nhng ngân hàng khác đthc hin. Cho nên cui cùng nhà đu tưthtay không mà vn làm đc dán.ượThnăm, vkim soát ca nhà ncướNgh đ nh 15/2015/NĐ-CP quy đ nh giao toàn bcho nhà đu tthc hin tưkhâu thit kđn la chn nhà thu, tchc thi công, nghim thu, ký hp đng vàếếếthanh toán mc dù phù hp vi thông lquc tnhng đã bc lnhng bt cp,ếưhình thành quy trình khép kín, cha thc sphù hp vi điu kin thc tca ncưếướta khi mà ý thc trách nhim nghnghip ca các chththam gia (tvn, nhàưthu, nhà đu t) cha cao.ưưCquan qun lý nhà nc ch thc hin vai trò giám sát nên không thđơướđiu kin xem xét cth, không có đthông tin, tài liu đkim tra, xem xét, đánhgiá toàn din. Do đó, có tình trng làm tăng giá tr dtoán công trình và không kimsoát đc cht lng công trình giao thông. ượượ3. Các tiêu chí hoàn thin pháp lut vđu t, khai thác công trình giaoư

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture