7_9.pdf

Valkjärvi et al 2012 mendapati bahawa kebanyakan

This preview shows page 3 - 6 out of 15 pages.

Valkjärvi et al. (2012) mendapati bahawa kebanyakan pelatih pereka fesyen kurang yakin untuk memasuki dunia perniagaan walaupun mereka sangat kreatif dan mempunyai idea yang menarik dalam menghasilkan kerja mereka. Moloi (2014) menyatakan bahawa usahawan wanita yang terlibat dalam bidang rekaan fesyen kurang mempunyai keyakinan diri jika dibandingankan dengan usahawan lelaki. Hani dan Rachmania (2012) turut mendapati bahawa antara halangan yang dihadapi usahawan wanita dalam mengendalikan perniagaan mereka adalah masa dalam mengurus
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Mimi Mohaffyza Mohamad et al. 140 perniagaan, kaedah pembayaran jika terdapat pelanggan yang memesan produk, dan keupayaan memiliki pekerja dalam mengendalikan perniagaan. Selain itu, kekurangan kemahiran keusahawanan dan perniagaan adalah salah satu cabaran utama bagi pereka fesyen untuk menjadi seorang usahawan (Kurz, 2010). Objektif Kajian i) Mengenal pasti ciri keusahawanan dalam bidang rekaan fesyen pakaian dalam kalangan pelatih wanita. ii) Mengenal pasti elemen-elemen kemahiran keusahawanan dalam membentuk usahawan rekaan fesyen pelatih wanita. iii) Mengenalpasti perbezaan ciri-ciri dan kemahiran usahawan pelatih antara institusi latihan. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan tinjauan deskriptif berbentuk kuantitatif dengan menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh adalah mengenai ciri-ciri usahawanan dan elemen kemahiran usahawanan yang perlu diserapkan dalam kalangan pelatih wanita di institut latihan. Populasi bagi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar wanita dalam Program Rekaan Fesyen Pakaian yang mempunyai pelbagai latar belakang dari tempat institut latihan yang berbeza. Kedua-dua institut yang terlibat dalam kajian ini mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk menghasilkan graduan yang menjadi usahawan atau mempunyai perniagaan sendiri dalam bidang rekaan fesyen sebagai kerjaya para pelajar kelak. Teknik persampelan rawak mudah digunakan untuk memilih sampel dan kajian ini melibatkan 130 orang pelatih wanita dari dua buah institut latihan kemahiran sebagai responden kajian. DAPATAN KAJIAN Faktor Demografi Responden Seramai 130 orang pelatih wanita Program Rekaan Fesyen Pakaian di institut latihan menjadi responden dalam kajian ini. Majoriti daripada pelatih wanita ini adalah lepasan daripada Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan berumur dalam kelompok 20 tahun ke bawah. Jadual 1 menunjukkan taburan responden mengikut faktor demografi.
Image of page 4
Kemahiran Keusahawanan Pelatih Wanita 141 Jadual 1 menunjukkan demografi responden yang mewakili dua Institusi Latihan Kemahiran. Taburan responden kursus Rekaan Fesyen pada Institusi Latihan Kemahiran 1 adalah lebih ramai (70.8%) berbanding Institusi Latihan Kemahiran 2 (29.2%). Majoriti responden belum berkahwin (95.4%) dan bilangan ahli keluarga yang menjadi usahawan juga adalah 53.8%. Peratusaan responden yang tidak mempunyai pengalaman menjadi usahawan adalah lebih tinggi (56.1%) berbanding yang mempunyai pengalaman (30.8%).
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern