mallrat e eksportuara n� bagazhin personal t� udhëtarit vlera totale e të

Mallrat e eksportuara n? bagazhin personal t?

This preview shows page 26 - 28 out of 36 pages.

mallrat e eksportuara në bagazhin personal të udhëtarit, vlera totale e të cilave përfshirë TVSH-në nuk është më e vogël se 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë. 3. Individi udhëtar, i cili në territorin e Shqipërisë ka blerë mallra me një vlere totale jo më pak se 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë dhe është në gjendje të vërtetojë se këto mallra janë të destinuara për tu transportuar në bagazhin e tyre personal dhe eksportohen për tu përdorur jashtë territorit të Shqipërisë, nga udhëtari i cili adresën e përhershme ose rezidencën e ka jashtë Shqipërisë, atëherë ky furnizim konsiderohet si eksport dhe trajtohet me shkallën zero të TVSH-së. Për të vërtetuar banesën e përhershme ose rezidencën e zakonshme individi duhet ti ketë këto të treguara në pasaportën, kartën e identitetit ose në një dokument të posaçëm të lëshuar nga autoritetet e shtetit ku ka rezidencën. Mallrat e blera në territorin shqiptar transferohen jashtë 26
Image of page 26
Republikës së Shqipërisë, jo më vonë se 3 muaj që ndjekin datën e kryerjes së furnizimit sipas datës së shënuar në faturën origjinale të blerjes së mallit Në momentin që udhëton jashtë Shqipërisë ai paraqitet pranë autoritetit doganor në pikën e kalimit të kufirit përkatëse dhe deklaron se kërkon të kryejë procedurë për rimbursim të TVSH. Ky formular së bashku me faturën origjinale të blerjes së mallrave, bashkangjitur me kuponin tatimor që vërteton kryerjen e pagesës, vulosen nga autoriteti doganor shqiptar. Aplikimi për rimbursim të TVSH-së nga udhëtari bëhet kur udhëtari është jashtë Shqipërisë brenda një periudhe prej 30 ditësh nga momenti i largimit nga territori shqiptar. 4.1.1 Importi dhe rregullat për TVSH-së Kur mallrat me origjinë nga territore të tjera çlirohen për qarkullim të lirë në territorin doganor shqiptar, i cili përfshin territorin tokësor, ujërat territoriale, ujërat e brendshme dhe hapësirën ajrore të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit doganor në fuqi, atëherë kemi të bëjmë me “importim të mallrave” dhe vendi i importimit të këtyre mallrave është në Shqipëri, në vendin ku këto mallra çlirohen për qarkullim të lirë. Gjithashtu për mallrat, të cilat në momentin e hyrjes në Republikën e Shqipërisë nuk janë në qarkullim të lirë, por i nënshtrohen ndonjërit prej regjimeve të parashikuara në të ligjit për TVSH-ne, ose nën regjime të përkohshme importimi, me përjashtim total nga taksat doganore, ose regjimit të tranzitit, vendi i importimit të këtyre mallrave është në Shqipëri, nëse këto mallra çlirohen nga regjimet ose situatat e përmendura në territorin doganor shqiptar. Të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë i nënshtrohen tatimit mbi vlerën e shtuar, përveç kur përjashtohen nga TVSH-ja në import sipas ligjit. Furnizimet e shërbimeve të përfshirë në vlerën e tatueshme në importin e mallrave, janë pjesë e importit të mallrave. Vlera e tatueshme në këtë rast është vlera e përcaktuar në momentin e importit nga autoriteti doganor dhe e pasqyruar në deklaratën doganore të importit.
Image of page 27
Image of page 28

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors