Ðứ ng tr ướ c m ộ t danh t ? m ở ñ? u b

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

· ðứ ng tr ướ c m t danh t m ñầ u b ng "uni..." ph i dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (l i ca ng i), euphemism (l i nói tr i), eucalyptus (cây khuynh di p) · Dùng trong các thành ng ch s l ượ ng nh t ñị nh nh ư : a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng tr ướ c nh ng s ñế m nh t ñị nh th ườ ng là hàng ngàn, hàng tr ă m nh ư a/one hundred - a/one thousand. · Dùng tr ướ c "half" (m t n a) khi nó theo sau m t ñơ n v nguyên v n: a kilo and a half, hay khi nó ñ i ghép v i m t danh t khác ñể ch n a ph n (khi vi ế t có d u g ch n i): a half - share, a half - holiday (ngày l ch ngh n a ngày). · Dùng v i các ñơ n v phân s nh ư 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 5 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng · Dùng trong các thành ng ch giá c , t c ñộ , t l : $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. 2.3 Cách dùng quán t xác ñị nh "The" Dùng the tr ướ c m t danh t ñ ã ñượ c xác ñị nh c th v m t tính ch t, ñặ c ñ i m, v trí ho c ñ ã ñượ c ñề c p ñế n tr ướ c ñ ó, ho c nh ng khái ni m ph thông, ai c ũ ng bi ế t. The boy in the corner is my friend. (C ng ườ i nói và ng ườ i nghe ñề u bi ế t ñ ó là c u bé nào) The earth is round. (Ch có m t trái ñấ t, ai c ũ ng bi ế t) V i danh t không ñế m ñượ c, dùng the n ế u nói ñế n m t v t c th , không dùng the n ế u nói chung. Sugar is sweet. (Ch các lo i ñườ ng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (C th ñườ ng trên bàn) V i danh t ñế m ñượ c s nhi u, khi chúng có ngh ĩ a ñạ i di n chung cho m t l p các v t cùng lo i thì c ũ ng không dùng the . Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (V n ñộ ng viên nói chung) 2.3.1 Sau ñ ây là m t s tr ườ ng h p thông d ng dùng The theo quy t c trên: · The + danh t + gi i t + danh t : The girl in blue, the Gulf of Mexico. · Dùng tr ướ c nh ng tính t so sánh b c nh t ho c only: The only way, the best day. · Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñị nh (th p niên): In the 1990s · The + danh t + ñạ i t quan h + m nh ñề ph : The man to whom you have just spoken is the chairman.
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern