AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Quyeàn hay chính saùch söï phaùt sinh phaûi

Info icon This preview shows page 19. Sign up to view the full content.

quyeàn hay chính saùch. (Söï phaùt sinh) - Phaûi coù chính saùch baùn haøng cuï theå. - Chæ ngöøôi coù thaåm quyeàn môùi ñöôïc pheâ chuaån tín duïng. - Phaûi taùch bieät giöõa ngöôøi baùn haøng vaø ngöôøi pheâ chuaån tín duïng. 2. Leänh baùn haøng coù theå sai veà soá löôïng, chuûng loaïi … (Chính xaùc) Laäp leänh baùn haøng phaûi döïa vaøo ñôn ñaët haøng. Thí Thí d d - Th c Th c hi n hi n th th nghi m m ki m ki m soát soát - Kieåm tra chính saùch baùn haøng. - Kieåm tra chöû kyù treân leänh baùn haøng coù ñuùng laø cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn khoâng? - Quan saùt vaø/hoaëc phoûng vaán vieäc phaân chia coâng vieäc. Quan saùt ngöôøi laäp leänh baùn haøng coù caên cöù vaøo ñôn ñaët haøng hay khoâng ?
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern