{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Quyeàn hay chính saùch söï phaùt sinh phaûi

Info iconThis preview shows page 19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
quyeàn hay chính saùch. (Söï phaùt sinh) - Phaûi coù chính saùch baùn haøng cuï theå. - Chæ ngöøôi coù thaåm quyeàn môùi ñöôïc pheâ chuaån tín duïng. - Phaûi taùch bieät giöõa ngöôøi baùn haøng vaø ngöôøi pheâ chuaån tín duïng. 2. Leänh baùn haøng coù theå sai veà soá löôïng, chuûng loaïi … (Chính xaùc) Laäp leänh baùn haøng phaûi döïa vaøo ñôn ñaët haøng. Thí Thí d d - Th c Th c hi n hi n th th nghi m m ki m ki m soát soát - Kieåm tra chính saùch baùn haøng. - Kieåm tra chöû kyù treân leänh baùn haøng coù ñuùng laø cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn khoâng? - Quan saùt vaø/hoaëc phoûng vaán vieäc phaân chia coâng vieäc. Quan saùt ngöôøi laäp leänh baùn haøng coù caên cöù vaøo ñôn ñaët haøng hay khoâng ?
Background image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}