\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e32\u0e192 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e27\u0e0a\u0e32 259107 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17 22562 \u0e1a\u0e17\u0e17 2 Force Systems \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e17 3 \u0e04 \u0e04\u0e27\u0e1a

การบาน2 กระบวนวชา

This preview shows page 7 - 13 out of 13 pages.

การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems ส"วนที่ 3 คู "ควบ 3 มิติ (ให4เลือกทำ 1 ข4อ) 7. วัตถุโดนแรง 150N สองแรงกระทำดังรูป จงคำนวณหาคู "ควบที่เกิดจากแรงทั้งสอง ในรูปของเวคเตอรD (i, j, k)
Image of page 7
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems 8. จงคำนวณหาคู "ควบที่เกิดจากแรงทั้งสอง ในรูปของเวคเตอรD (i, j, k) และหาขนาดของคู "ควบดังกล"าว
Image of page 8
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems ส"วนที่ 4 แรงลัพธD 3 มิติ (ให4เลือกทำ 2 ข4อ) 9. แรง F 1 =-4 i +2 j- 3 k kN และ F 2 =3 i -4 j -2 k kN กระทำกับคานดังภาพ ให4แทนแรงสองแรงดังกล"าวด4วยเวคเตอรDของ แรงลัพธD R และคู "ควบ M ที่จุด O
Image of page 9
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems 10. ให4แทนระบบแรงที่กระทำกับวัตถุด4วยเวคเตอรDของแรงลัพธD R และคู "ควบ M ที่จุด O
Image of page 10
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems 11. ให4หา Wrench resultant ของระบบแรงและคู "ควบที่ทำกับวัตถุดังรูป และให4ระบุจุดที่แนวแรงของ wrench ตัด ผ"านระนาบ x-z
Image of page 11
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems 12. จงแทนระบบแรงด4วยแรงลัพธD R และคู "ควบ M ที่จุด O [ให4แสดงค"า R และ M ในรูปของเวคเตอรD (i, j, k)]
Image of page 12
การบ้าน#2 กระบวนวิชา 259107 ภาคการศึกษาที : 2/2562 บทที : 2 Force Systems 13. หากแทนระบบแรงทั้งหมดด4วยแรงลัพธDเพียงแรงเดียว แรงลัพธDนี้จะมีขนาดเท"าใด มีทิศทางอย"างไร และกระทำ ณ ตำแหน"งใด
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes