i Hitexco Đà N ng � ẵ Ngày k t thúc kỳ k toán � � 31122018 Ngày CÔNG TY TNHH Ki

I hitexco đà n ng ? ẵ ngày k t thúc kỳ k

This preview shows page 9 - 20 out of 20 pages.

i Hitexco Đà N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 9
Ngày
Image of page 10
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: Tính chính xác, tính đúng kỳ Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco ươ Đà N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 11
E120 Tên Ngày
Image of page 12
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: S phát sinh Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i ươ Hitexco Đà N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 13
E121 Tên Ngày
Image of page 14
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC N i dung: M c tiêu: S đánh giá, S t n t i và tính đúng kỳ ự ồ Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà N ng ươ Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 15
E140 Tên Ngày Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ Ng i soát xét 2 ườ
Image of page 16
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC N i dung: M c tiêu: Tính chính xác, s đ y đ . S hi n h u Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà N ng ươ Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 17
E144 Tên Ngày Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ Ng i soát xét 2 ườ
Image of page 18
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: Tính chính xác, S t n t i, S đ y đ ự ồ Ngu n: Công vi c th c hi n: K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà ươ N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018
Image of page 19
E147 Tên Ngày
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes