PTTK_lythuyet.docx

N các tài nguyên không nên cho chia s ử ụ

This preview shows page 15 - 17 out of 41 pages.

n các tài nguyên không nên cho chia s . ế Chia s tài nguyên cung c p 1 kênh mà qua đó thông tin có th đ c truy n đi và chính vì th mà s chia s nh v y nên đ c t i ượ ế ư ượ thi u hóa. Trên th c t , n u h đi u hành cung c p h tr đ i v i các máy ế ế o h đi u hành thì s b t bu c tuân th nguyên lý này t đ ng đ n m t ế m c đ nào đó. Trong tr ng h p khác nó s cung c p không gian nh ườ o mà không h tr đ y đ vì h th ng t p s b chia s gi a 1 ti n ế trình. VD: M t Web Site cung c p các d ch v th ng m i đi n t đ i ươ v i m t công ty l n. Nh ng k t n công mu n t c đo t thu nh p c a ẻ ấ ướ công ty mà nó có đ c t Web Site này.Chúng làm tràn ng p Site b ng ượ các thông báo và làm ng ng các d ch v th ng m i đi n t . Nh ng ươ khách hàng chính đáng không th truy c p Web Site và h u qu là làm cho kinh doanh c a h b d n đi đ ng khác. S chia s Internet v i các ườ 15
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Site c a nh ng k t n công làm cho t n công thành công. Bi n pháp thích h p là h n ch nh ng k t n công truy c p đ n phân đo n Internet ế ẻ ấ ế k t n i đ nWeb Site. Các k thu t th c hi n vi c này là s d ng các ế ế trình ch đ i di n (Proxy Servers) ch ng h n nh Purdue SYN ư intermediary hay van đi u khi n lu ng. Trình ch đ i di n Purdue SYN intermediary h ng đ n các k t n i đáng nghi ng còn trình ch đ i ướ ế ế di n van đi u khi n l u l ng làm gi m t i trên phân đo n liên quan ư ượ c a m ng m t cách không phân bi t. h. Nguyên ly thu n ti n truy c p (psychological acceptability ): Nguyên lý thu n ti n truy c p phát bi u r ng các c ch an toàn ơ ế không nên làm cho tài nguyên khó truy c p h n so v i tr ng h p mà các ơ ườ c ch an toàn không có m t. ơ ế C u hình và th c hi n ch ng trình nên càng d và càng tr c quan ươ càng t t và m i đ u ra nên rõ ràng, tr c ti p và có ích. N u ph n m m ế ế liên quan đ n an toàn mà quá ph c t p khi c u hình thì ng i qu n tr ế ườ h th ng có th vô tình thi t l p ph n m m theo m t cách không an ế toàn. Cũng t ng t nh v y, các ch ng trình c a ng i dùng liên ươ ư ươ ườ quan đ n an toàn ph i d s d ng và ph i đ a ra các thông báo d hi u. ế ễ ử ư Ví d nh n
Image of page 16
Image of page 17
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern