Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

Ự nghiên c u các ki n th c liên quan đ n ngành

Info icon This preview shows pages 226–230. Sign up to view the full content.

nghiên c u các ki n th c liên quan đ n ngành h c” (ĐTB = 0.60). ế ế M t b ph n không nh sinh viên còn có t t ng “trung bình ch ư ưở nghĩa” ch c n v t qua kỳ thi, đ c lên l p, đ c t t nghi p ra tr ng có ượ ượ ượ ườ t m b ng c nhân. Do đó, các em “ch h c bài khi kỳ thi đ n g n” ế (ĐTB = 1.23), “Ch c n h c thu c bài qua v ghi ho c n m b t ý chính qua b n bè” đ v t ượ qua kỳ thi (ĐTB = 1.24) nên ngay c khi “không có đ tài li u đ đ c” cũng không làm cho các em lo l ng (ĐTB = 1.10). Sinh viên ch a có TĐHT tích c c do nhi u nguyên nhân nh : đ ng c ư ư ơ ch n ngành h c không đúng đ n nên ch a th c s yêu thích ngành h c, ư môn h c, không có h ng thú h c t p; ho c ch a n m v ng ki n th c đã ư ế h c nên không hi u bài, th đ ng trong các gi h c; ho c thi u t tin, ế không ch đ ng trong m i quan h giao ti p v i th y cô, b n bè đ trao ế đ i, chia x kinh nghi m, tìm ra PPHT phù. Ngoài ra, ph ng pháp gi ng ươ d y c a gi ng viên không gây h ng cũng là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho sinh viên thi u tích c c trong h c t p. ế M t trong nh ng nguyên nhân làm cho sinh viên không tích c c trong h c t p đó là đ ng c ch n ngh . K t qu nghiên c u ơ ế (ph l c 6.5) cho th y, đ ng c ch n ngành h c do ơ “mong mu n có k năng chuyên ngành đ th c hi n nhi m v giáo d c, đào t o h c sinh” đ t ĐTB cao nh t (ĐTB = 1.62) có đ phân tán th p nh t (SD = 0.56). ĐTB cao th hai là đ ng c ch n ơ ngành h c này vì nó “khá phù h p v i tính cách, năng l c c a b n thân” (ĐTB = 1.37 và SD = 0.67). Đi u đó ch ng t r ng hai đ ng c này chi m ỏ ằ ơ ế u th trong s l a ch n ngành h c c a các em và đó cũng là nh ng đ ng ư ế ự ự c ch n ngh đúng đ n. Tuy nhiên, v n còn không ít sinh viên ch n ngh ơ v i đ ng c ơ
Image of page 226

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

“Đi m chu n vào tr ng th p và không thi đ vào các tr ng khác” ườ ườ (ĐTB = 1.41, SD = 0.63), ho c “Đ làm hài lòng ng i thân trong gia ườ đình” (ĐTB =
Image of page 227
98
Image of page 228

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1.16, SD = 0.67). Các lý do khác cũng đ c m t b ph n sinh viên l a ch n ượ nh : ư “ngành s ư ph m không ph i đóng h c phí ” (ĐTB = 0.8) và ch n ngành s ph m đ ư “có th tìm đ c vi c làm ượ n đ nh” (ĐTB=0.6). Đa s sinh viên c a tr ng là con em dân t c thi u s đ n t nông thôn, vùng sâu, ườ ế vùng xa. Đi
Image of page 229
Image of page 230
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern