Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Cercet ă torii au mai constatat c ă exist ă o

Info icon This preview shows pages 191–193. Sign up to view the full content.

Cercet ă torii au mai constatat c ă exist ă o corela ț ie pozitiv ă între stresul parental ș i vizitele la medicul pediatru pentru diverse afec ț iuni ale copiilor. A ș adar, având în vedere faptul c ă parentingul presupune o investi ț ie important ă de resurse din partea p ă rintelui, cum ar fi timp, energie, îngrijire, bani etc., în cazul unui copil cu boli cronice sau cu dizabilit ăț i aceast ă experien ță devine ș i mai stresant ă în compara ț ie cu situa ț ia în care copilul este s ă n ă tos (Raphael, Zhang, Liu ș i Giardino 2010). Alte studii indic ă faptul c ă p ă rin ț ii care îngrijesc copii cu boli cronice, cu tulbur ă ri de dezvoltare sau probleme de comportament se confrunt ă cu niveluri mai ridicate de stres parental fa ță de p ă rin ț ii care au copii dezvolta ț i normal (Delambo, Chung ș i Huang 2011; Gupta 2007). Multe boli ș i dizabilit ăț i necesit ă terapii ș i proceduri medicale de lung ă durat ă , dac ă nu pe tot parcursul vie ț ii. Un motiv pentru care este dificil s ă se fac ă fa ță acestor situa ț ii, în care sunt implica ț i copii cu boli grave, este acela c ă p ă rin ț ii nu de ț in controlul simptomelor ș i severit ăț ii bolii. Perspectivele de a face fa ță pe termen lung bolii unui copil se agraveaz ă atunci când p ă rintele sufer ă de depresie, anxietate sau apar conflicte maritale. În general, mamele sunt mai sensibile la efectele dezadaptative ale copingului în situa ț ia unui copil bolnav (Frank, Olmstead, Wagner, Laub, Freeark, Breitzer ș i Peters 1991; Mastroyannopoulou, Stallard, Lewis ș i Lenton 1997). Leg ă tura dintre stresul parental ș i boala sau dizabilitatea copilului depinde de simptomele specifice sau de dificult ăț ile specifice cu care copilul ș i p ă rintele se confrunt ă . Prin urmare, nu în toate cazurile apar asocia ț ii directe între boala copilului ș i stresul parental deoarece efectele depind de specificitatea fiec ă rei boli în parte. Mai mult, boala copilului poate fi legat ă ș i de cre ș terea unor comportamente problematice la copil (agresivitate, tulbur ă ri de somn), dar acest lucru nu apare în toate cazurile. Severitatea bolii copilului ș i a simptomelor pe care acesta le resimte pot fi puternic asociate cu distresul p ă rin ț ilor dac ă , de asemenea, copilul manifest ă tulbur ă ri emo ț ionale sau de auto-control, dar, în acela ș i timp, boala poate avea un impact negativ mai mic în cazul în care copilul manifest ă bun ă adaptare ș i o dezvoltare adecvat ă (Goldberg, Janus, Washington, Simmons, MacLusky ș i Fowler 1997).
Image of page 191

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Diana-Sînziana Duca 192 2. Stresul în familia copiilor cu tulbur ă ri de dezvoltare 2.1. Conceptualiz ă ri ale stresului pentru familia copiilor cu tulbur ă ri de dezvoltare În ceea ce prive ș te aplicarea diferitelor conceptualiz ă ri ale stresului pentru familia cu copii cu tulbur ă ri de dezvoltare, Perry (2004) contureaz ă patru defini ț ii distincte adaptate la situa ț ia specific ă discutat ă .
Image of page 192
Image of page 193
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern