D ịch đề M ộ t số ngưӡi nói r ằ ng qu� nhiề u s ựchú ý và qu� nhiề u ngu ồ n l

D ịch đề m ộ t số ngưӡi nói r ằ ng qu?

This preview shows page 8 - 10 out of 30 pages.

Dịch đề: Mt sngưӡi nói rng quá nhiu schú ý và quá nhiu ngun lực được dành cho vic bo vđộng vt và chim hoang dã. Bn đồng ý hay không đồng ý vý kiến này? 07/02/2015:Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is thisthe case and what can be done to attract more local people to visit these places? Dịch đề: Nhiu bo tàng và di tích lch schyếu là khách du lịch đến thĕăm chkhông phi là ngưӡi dân địa phương. Tại sao như vậy và có thlàm được nhng gì đểthu hút nhiều ngưӡi dân địa phương đến thĕăm những nơi này?12/02/2015:Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal agefor driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree? Dịch đề: Mt sngưӡi cho rng cách tt nhất đểtĕăng cưӡng an toàn đưӡng blà tĕăng độtui ti thiu cho ngưӡi lái xe ô tô hoặc đi xe máy. Bn đồng ý hay không đồng ý? 14/02/2015:The use of mobile phone is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places somobile phone should be banned like smoking. To what extent do you agree or disagree?
Background image
Fanpage: Website: Dịch đề: Vic sdụng điện thoại di động cǜũng mang tính chng đối xã hội như hút thuốc lá. Hút thuc bcm ӣnhững nơi nhất định vì vy điện thoại di động nên bcm như hút thuốc. Bn đồng ý hay không đồng ý? 28/02/2015Some students prefer to take a year off between school and university, to work or to travel. Do theadvantages of this outweigh the disadvantages? Dịch đề: Mt ssinh viên thích nghmột nĕăm giữa trưӡng học và đại hc, đểđi làm hoặc đi du lịch. Nhng li thếnày có lớn hơn những bt li không? 14/03/2015:Nowadays, many families have both parents working. Some working parents believe other familymembers like grandparents can take care of their children, while others think childcare centresprovide the best care. Discuss both views and give your own opinion. Dịch đề: Ngày nay, nhiều gia đình có cảbvà mđi làm. Mt scha mtin rng các thành viên khác trong gia đình như ông bà có thchĕăm sóc con cái của h, trong khi những ngưӡi khác nghƿĩ rng các trung tâm gitrcung cp schĕăm sóc tốt nht. Tho lun c2 quan điểm và đưa ra ý kiến ca riêng bn. 21/03/2015:Some people think that famous people can help international aid organizations to draw attention to important problems. Others believe that the celebrities can make the problems seem less important. Discuss both views and give your opinion. Dịch đề: Mt sngưӡi cho rng những ngưӡi ni tiếng có thgiúp các tchc vin trquc tếthu hút schú ý đến nhng vấn đềquan trng. Những ngưӡi khác tin rng những ngưӡi ni tiếng có thlàm cho vấn đềcó vít quan trng hơn. Tho lun cquan điểm và đưa ra ý kiến ca bn.
Background image
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture