Ấu có tác dụng khích lệ ngƣờ i l ệ

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 103 - 105 out of 113 pages.

ấu có tác dụng khích lệ ngƣờ i l ngƣờ i mua thanh toán sớ m s có tác dụ ng gi m kho n chi ế m d ng c ủa khách hàng nhƣng có thể gây không thoải mái cho các đối tác, từ đó làm mấ t th ph n c a doanh nghi ệp.Vì thế khi quy ết định chính sách bán chị u doanh nghi p c ần cân nhắc đến chi phí liên quan đến chính sách tín dụng này, giữ a m c l i nhu ận thu đƣợc và rủ i ro ph ải đánh đổ i t vi ệc phát sinh chi phí và nợ khó đòi. Vi c qu ản lý chặt các khoả n ph ải thu góp phầ n gi ảm chi phí cơ hộ i cho vi c s d ng v ốn và giả m thi ểu nguy cơ tăng nợ khó đòi gây mấ t v n cho doanh nghi p. Khi phân tích tình hình tài chính của công ty qua 3 năm có thể th ấy công ty có tỷ tr ng kho n ph ải thu khách hàng rất cao trong tài s n ng n h ạn và tổng tài sản. Tuy đặc điể m ngành xây dựng là thanh toán theo tiến độ thi công, đôi khi có dự án còn yêu cầ u doanh nghi p ng v ốn ra trƣớc để thi công, sau đó mớ i quy ết toán vớ i ch đầu tƣ. Chủ d án c ủa công ty lạ i ch y ếu là các đơn vị nh à nƣớc nên việ c th ất thoát hay mấ t v ốn do khó đòi khách hàng là khó xảy ra. Tuy nhiên tỷ tr ng kho n ph i thu cao s d ẫn đến tình tr ng thi ế u v n trong doanh nghi ệp, đồ ng th ời làm tăng chi phí sử d ng v ốn. Công ty c n h ế t s ức lƣu ý việc thanh toán đúng tiến độ các dự án để thu h i v n v . Trƣớ c h ế t doanh nghi p c ần có bộ ph ận phân tích khách hàng để sàng lọ c nh ng đối tƣợng khách hàng nên và không nên áp dụng chính sách tín dụ ng n i l ỏng. Đố i v i nh ng b ạn hàng lâu năm, khách hàng lớn, khách hàng có lị ch s thanh toán đúng h ạn…có thể áp dụng chính sách tín dụng thƣơng mạ i m r ng nh ằm thu hút tiêu thụ s n ph ẩm. Đố i v ới đại lý bán lẻ quen thu ộc, khách hàng mới nhƣng tiềm năng có thể th c hi n chi ế t kh ấu để khích lệ khách hàng trả ti ền đúng hạn. Đố i v i nh ng khách hàng có lị ch s thanh toán không tốt, đã từ ng b m t v ốn, … thì doanh nghiệp nên có nh ng bi ện pháp thích hợp để thu h i n , ch ng h ạn nhƣ yêu cầu tài sản đả m b ảo, các lo ại thƣơng phiếu mang tính ràng buộc, yêu cầu tín chấp qua trung gian thanh toán ,
Image of page 103

Subscribe to view the full document.

94 …và giám sát chặ t ch vi c thu n c a nh ững đối tƣợng khách hàng này để đả m b o thu đủ và đúng hạ n.
Image of page 104
Image of page 105
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes