I th ấ p so v ới các doanh nghiệp cùng ngành

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 12 - 14 out of 113 pages.

i th p so v ới các doanh nghiệp cùng ngành. Vì vậ y, vi ệc phân tích tài chính củ a công ty trong giai đoạ n 2012- 2014 là rấ t c n thi ế t nh ằm đƣa ra nhữ ng gi ải pháp giúp ban lãnh đạ o doanh nghi p kh c ph c nh ững khó khăn, giúp công ty nâng cao hi u qu kinh doanh. Bài luận văn làm vớ i m ục tiêu là phân tích tài chính của công ty TNHH sả n xu t và thƣơng mại Phong Phú qua các năm 2012 - 2014 và dự báo tài chính những năm tiế p theo, t đó đề xu ất các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệ u qu kinh doanh trong th i gian t i. Bài luận văn mong muố n tr l i m t s câu hỏi nghiên cứ u sau: - Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò và nộ i dung c a vi ệc phân tích tài chính doanh nghiệ p? - Th c tr ạng tình hình tài chính của công ty TNHH Sả n xu ất và thƣơ ng m i Phong Phú giai đoạ n 2012 - 2014 nhƣ thế nào ? Điể m m ạnh, điể m y ế u v tài chính hiệ n t i c ủa công ty là gì ? - D báo tài chính năm 2015 -2017 c ủa công ty ra sao ? - Gi ải pháp nào giúp công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú c i thi ện tình hình tài chính hiệ n t i c ủa mình ? 2. M ục đích và nhiệ m v nghiên cứ u. M ục đích nghiên cứ u : Bài luận văn làm rõ thự c tr ạng tài chính của Công tyTNHH Sả n xu ất và thƣơng m ại Phong Phú giai đoạ n t 2010 - 2014, đánh giá điể m m ạnh, điể m y ế u v tài chính c ủa công ty và dự báo tài chính công ty giai đoạ n 2015 - 2017. Qua đó đề xu t m t s bi ện pháp khả thi nh m c i thi ện tình hình tài chính hiệ n t i c ủa công ty và các biệ n pháp giúp công ty thự c hi n k ế ho ạch tài chính trong giai đoạ n 2015 - 2017.
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

3 Nhi m v nghiên cứ u : - H th ng hóa cơ sở lý luận liên quan đế n vi ệc phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệ p. - Phân tích, đánh giá thự c tr ạng tài chính của công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng m ại Phong Phú. - Đề xu t m t s gi ải pháp nhằ m c i thi ện tình hình tài chính c ủa công ty TNHH s n xu ất và thƣơng mại Phong Phú. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứ u : - Đối tƣợng nghiên cứ u : Tình hình tài chính của công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú. - Ph ạm vi nghiên cứ u : + Không gian : t ại công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú + Th i gian : phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH sả n xu ất và thƣơng mại Phong Phú giai đoạ n 2012 - 2014 có so sánh vớ i m t s công ty trong cùng ngành và trong ngành, đề xu ất định hƣớng và nâng cao khả năng tài chính đến năm 2020.
Image of page 13
Image of page 14
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes