{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

3022012 16 nguy ễ n trí tri ueh 2012 th ử

Info iconThis preview shows pages 16–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 16 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Th nghieäm cô baûn - Thuû tuïc phaân tích x So saùnh caùc thoâng tin taøi chính, caùc chA soá, caùc tyû leä, ñeå phaùt hieän vaø nghieân cöùu veà caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. x So saùnh thoâng tin taøi chính giöõa caùc kyø, caùc nieân ñoä. x So saùnh thoâng tin taøi chính cuûa ñôn vò vôùi thoâng tin trong ngaønh töông töï. x Nghieân cöùu moái quan heä giöõa thoâng tin taøi chính vaø thoâng tin khoâng mang tính chaát taøi chính. 46 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Thöû nghieäm cô baûn - Thöû nghieäm chi tieát - Kieåm tra nghieäp vuï: Laø kieåm tra chi tieát moät soá ít hay toaøn boä nghieäp vuï phaùt sinh ñeå xem xeùt veà möùc ñoä trung thöïc cuûa khoaûn muïc - Kieåm tra soá dö: Laø kieåm tra ñeå ñaùnh giaù veà möùc ñoä trung thöïc cuûa soá dö caùc taøi khoaûn coù nhieàu nghieäp vuï phaùt sinh 47 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 s Muïc tieâu kieåm toaùn: - Cô sôû daãn lieäu cuûa baùo caùo taøi chính - Muïc tieâu kieåm toaùn 48 Thieát keá chöông trình kieåm toaùn
Background image of page 16

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 CÔ SÔÛ DAÃN LIEÄU (Management assertions) Khaúng ñònh cuûa ngöôøi quaûn lyù (coù theå döôùi daïng ngaàm hieåu) veà caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính 49 Hieän höõu Phaùt sinh Quyeàn vaø nghóa vuï Ñaày ñuû Ñaùnh giaù Chính xaùc Trình baøy vaø coâng boá Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 CÔ SÔÛ DAÃN LIEÄU (Management assertions) Hieän höõu : Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû toàn taïi vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Quyeàn vaø nghóa vuï: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû thuoäc veà ñôn vò vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Phaùt sinh: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñaõ xaûy ra vaø thuoäc veà ñôn vò trong thôøi kyø ñöôïc xem xeùt. Ñaày ñuû: Toaøn boä taøi saûn, nôï phaûi traû vaø nghieäp vuï ñaõ xaûy ra lieân quan ñeán baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc ghi cheùp. Ñaùnh giaù: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû ñöôïc ghi cheùp theo giaù trò thích hôïp. Chính xaùc: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn, doanh thu vaø chi phí ñöôïc ñöôïc phaân boå ñuùng kyø, ñuùng khoaûn muïc vaø ñuùng veà toaùn hoïc. Trình baøy vaø coâng boá: Caùc khoaûn muïc ñöôïc coâng boá, phaân loaïi vaø dieãn giaûi phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. 50 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Caùc khía caïnh kieåm toaùn vieân caàn quan taâm khi thieát keá chöông trình kieåm toaùn moät khoaûn muïc ñeå thu thaäp baèng chöùng ñaày ñuû veà söï trình baøy hôïp lyù cuûa khoaûn muïc 51 Caùc muïc tieâu kieåm toaùn 1. Hieän höõu vaø phaùt sinh
Background image of page 17
Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page16 / 20

3022012 16 Nguy ễ n Trí Tri UEH 2012 Th ử nghieäm

This preview shows document pages 16 - 18. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online