AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

So saùnh caùc thoâng tin taøi chính caùc chæ

Info icon This preview shows pages 16–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
So saùnh caùc thoâng tin taøi chính, caùc chæ soá, caùc tyû leä, ñeå phaùt hieän vaø nghieân cöùu veà caùc tröôøng hôïp baát thöôøng. xrhombus So saùnh thoâng tin taøi chính giöõa caùc kyø, caùc nieân ñoä. xrhombus So saùnh thoâng tin taøi chính cuûa ñôn vò vôùi thoâng tin trong ngaønh töông töï. xrhombus Nghieân cöùu moái quan heä giöõa thoâng tin taøi chính vaø thoâng tin khoâng mang tính chaát taøi chính. 46 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Thöû nghieäm cô baûn - Thöû nghieäm chi tieát - Kieåm tra nghieäp vuï: Laø kieåm tra chi tieát moät soá ít hay toaøn boä nghieäp vuï phaùt sinh ñeå xem xeùt veà möùc ñoä trung thöïc cuûa khoaûn muïc - Kieåm tra soá dö: Laø kieåm tra ñeå ñaùnh giaù veà möùc ñoä trung thöïc cuûa soá dö caùc taøi khoaûn coù nhieàu nghieäp vuï phaùt sinh 47 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 square4 Muïc tieâu kieåm toaùn: - Cô sôû daãn lieäu cuûa baùo caùo taøi chính - Muïc tieâu kieåm toaùn 48 Thieát keá chöông trình kieåm toaùn
Image of page 16

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 CÔ SÔÛ DAÃN LIEÄU (Management assertions) Khaúng ñònh cuûa ngöôøi quaûn lyù (coù theå döôùi daïng ngaàm hieåu) veà caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính 49 Hieän höõu Phaùt sinh Quyeàn vaø nghóa vuï Ñaày ñuû Ñaùnh giaù Chính xaùc Trình baøy vaø coâng boá Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 CÔ SÔÛ DAÃN LIEÄU (Management assertions) Hieän höõu : Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû toàn taïi vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Quyeàn vaø nghóa vuï: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû thuoäc veà ñôn vò vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Phaùt sinh: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñaõ xaûy ra vaø thuoäc veà ñôn vò trong thôøi kyø ñöôïc xem xeùt. Ñaày ñuû: Toaøn boä taøi saûn, nôï phaûi traû vaø nghieäp vuï ñaõ xaûy ra lieân quan ñeán baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc ghi cheùp. Ñaùnh giaù: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû ñöôïc ghi cheùp theo giaù trò thích hôïp. Chính xaùc: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn, doanh thu vaø chi phí ñöôïc ñöôïc phaân boå ñuùng kyø, ñuùng khoaûn muïc vaø ñuùng veà toaùn hoïc. Trình baøy vaø coâng boá: Caùc khoaûn muïc ñöôïc coâng boá, phaân loaïi vaø dieãn giaûi phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. 50 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Caùc khía caïnh kieåm toaùn vieân caàn quan taâm khi thieát keá chöông trình kieåm toaùn moät khoaûn muïc ñeå thu thaäp baèng chöùng ñaày ñuû veà söï trình baøy hôïp lyù cuûa khoaûn muïc 51 Caùc muïc tieâu kieåm toaùn 1. Hieän höõu vaø phaùt sinh 2. Quyeàn vaø nghóa vuï 3. Ñaày ñuû 4. Ghi cheùp chính xaùc 5. Ñaùnh giaù 6. Trình baøy vaø coâng boá Muïc tieâu kieåm toaùn:
Image of page 17
Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern