Trong töông lai ñai laøm baèng chaát deûo seõ ñöôïc öùng duïng roäng raõi vì

Trong töông lai ñai laøm baèng chaát deûo seõ

This preview shows page 3 - 6 out of 22 pages.

Trong töông lai, ñai laøm baèng chaát deûo seõ ñöôïc öùng duïng roäng raõi; vì noù coù söùc beàn, moâ ñun ñaøn hoài lôùn, tuoåi thoï cao, khaû naêng chòu quaù taûi lôùn. 6.1.2.2. Caùc loaò ñai: a) Ñai deït: P Hình 6.1 e)
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 124 Ñöôïc cheá taïo thaønh baêng daøi, khi duøng phaæ noái ñai ñeå thích hôïp vôùi khoaûng caùch truïc ñaõ tính toùan cuûa boä truyeàn. Chaát löôïng moái noái coù aûnh höôûng lôùn ñeán söï laøm vieäc cuûa boä truyeàn. Vì theá yeâu caàu cuûa moái noái: - Ñaït söùc beàn ñeàu giöõa ñaàu noái vaø tieát dieän nguyeân cuûa ñai, coù theå noái vaø phuïc hoài moái noái nhanh. - Khoái löôïng, beà daøy vaø ñoä cöùng moái noái phaûi nhoû ñeå traùnh sinh taûi troïng ñoäng. b) Ñai hình thang: Coù tieát dieän ngang laø moät hình thang caân, khaùc vôùi ñai deït, beà maët laøm vieäc cuûa ñai thang laø hai maët beân. Do taùc duïng cheâm cuûa ñai thang neân noù coù heä soá ma saùt lôùn (gaàn baèng 3 laàn cuaû ñai phaúng töông ñöông). Vì theá, coù theå giaûm löïc caêng ñai. Tuy nhieân, do chieàu cao daây ñai lôùn neân aûnh höôûng xaáu ñeán söùc beàn uoán. Thöôøng caùc thoâng soá veà tieát dieän cuûa ñai deït, ñai thang vaø chieàu daøi cuûa daây ñai thang ñöôïc tieâu chuaån hoùa (tham khaûo caùc soå tay thieát keá cô khí). Do ñoù khi thieát keá phaûi choïn tieát dieän ñai theo tieâu chuaån. 6.2. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN CUÛA LYÙ THUYEÁT TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI: 6.2.1. Quan heä giöõa caùc thoâng soá hình hoïc cuûa boä truyeàn: D 1 , D 2 : ñöôøng kính tính toaùn baùnh daãn vaø baùnh bò daãn. A: khoaûng caùch giöõa hai truïc. α 1 , α 2 : goùc oâm cuûa ñai treân baùnh nhoû vaø baùnh lôùn. h b Beà maët laøm vieäc Hình 6.2
Image of page 4
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 125 γ : goùc giöõa hai nhaùnh daây ( γ = 2 β ). i = D 2 /D 1 : tyû soá truyeàn. 6.2.1.1 Tính goùc oâm α 1 : α 1 = π - 2 β rad Thöïc teá β 15 o neân β sin β = A D D 2 1 2 rad rad A ) 1 i ( D A D D 1 1 2 1 π = π = α (6.1) hay ñoä A i D A D D o o 57 . ) 1 ( 180 1 1 2 1 π = = α α 1 quyeát ñònh khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn neân khi thieát keá phaûi ñaûm baûo ñuû lôùn. Ñoái vôùi ñai deït : α 1 150 o . Ñoái vôùi ñai thang: α 1 120 o . 6.2.1.2 Tính chieàu daøi L: ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 cos . 2 2 2 2 2 cos . 2 . 2 . 2 cos . 2 D D D D A D D A D D A L β + + π + β = = β + π + β π + β = α + α + β = vôùi α 1 , α 2 , β tính baèng radian.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes