Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În principal cele dou ă concepte dezvoltare

Info icon This preview shows pages 99–101. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
În principal, cele dou ă concepte, dezvoltare personal ă posttraumatic ă ș i dezvoltare personal ă vicariant ă , fac referire la fenomenul dobândirii unor beneficii la nivel personal în urma confrunt ă rii cu experien ț e dificile, fenomen care reprezint ă atât un proces, cât ș i un rezultat prin care o persoan ă tr ă ie ș te ș i men ț ine cel pu ț in o modificare perceput ă pozitiv, atribuit ă confrunt ă rii, directe sau indirecte, cu un eveniment traumatic (Siegel ș i Schrimshaw 2000). Deoarece perceperea unor beneficii personale în urma experien ț elor critice de via ță este un indicator clar al rezilien ț ei (Park ș i Folkman 1997), discutarea acestui fenomen reprezint ă obiectivul principal al acestui capitol. În momentul de fa ță , dat fiind nivelul actual de cunoa ș tere ș tiin ț ific ă în domeniu, datorit ă similitudinilor care par s ă existe între fenomenele de dezvoltare posttraumatic ă ș i dezvoltare posttraumatic ă vicariant ă , cercet ă rile ample asupra schimb ă rilor psihologice pozitive la persoanele care s-au confruntat în mod direct cu situa ț ii traumatice pot reprezenta o resurs ă extrem de important ă pentru cercet ă ri viitoare asupra dezvolt ă rii personale posttraumatice vicariante (Arnold et al. 2005). Studierea aspectelor pozitive vicariante, ulterioare expunerii la evenimente traumatice, a ap ă rut ca r ă spuns la num ă rul tot mai mare de studii care sus ț in
Image of page 99

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cornelia M ă irean 100 consecin ț ele negative, nepl ă cute, ale acestei expuneri. La un moment dat, cercet ă torii au început s ă studieze rela ț ia dintre cele dou ă tipuri de rezultate posttraumatice poten ț iale. În aceast ă zon ă de cercetare, putem identifica mai multe perspective diferite referitoare la rela ț ia dintre stres traumatic ș i dezvoltare personal ă posttraumatic ă vicariant ă . O prim ă perspectiv ă sus ț ine existen ț a unei rela ț ii pozitive între stres traumatic ș i rezultate pozitive posttraumatice vicariante (Arnold et al. 2005; Brockhouse, Msetfi, Cohen ș i Joseph 2011). Mai mult decât atât, se consider ă c ă manifestarea unor simptome specifice stresului traumatic, consecutive expunerii la situa ț ii traumatice, este necesar ă pentru reconstruc ț ia sistemului credin ț elor. Aceast ă reconstruc ț ie a credin ț elor faciliteaz ă adaptarea ș i dezvoltarea. Prin urmare, persoanele care percep impactul negativ al situa ț iilor dificile întâlnite prezint ă , de asemenea, o probabilitate mare de a raporta dezvoltare personal ă posttraumatic ă . În cazul în care între rezultatele salutare si cele patologice exist ă o rela ț ie direct ă , putem presupune c ă schimb ă rile personale pozitive nu sunt echivalente cu ameliorarea simptomelor nepl ă cute specifice stresului traumatic.
Image of page 100
Image of page 101
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern